Данни по показател за повърхностни води: Ортофосфати (като Р)

р. Марица в гр. Пловдив(ХМС 301)
р. Сребра - след гр. Раковски