Изисквания за опазване и подобряване на качеството на водите

Повърхностни води

Една от основните цели е да се постигне "добро състояние" на повърхностните води, чрез избор на цели за качество и подходящи мерки. Специфичните цели и мерки за подобряване на качеството на повърхностните води са определени в плановете за управление на речните басейни (изготвени от 4-те Басейнови дирекции), които са одобрени през 2016 г., и които ще се актуализират на всеки шест години.

Екологичното и химичното състояние на повърхностните води се определя на базата на получените данни от програмите за мониторинг. Въз основа на характеризиране и оценка на въздействията, басейновите дирекции разработват програми от мерки за постигане на „добро състояние” на водите.

Планираните мерки са в следните насоки:

 • регулиране на заустването на отпадъчни води, изграждането на ПСОВ и доизграждане на канализационни системи;

 • насърчаване на екологично земеделие;

 • редукцията на влиянието на съществуващите ВЕЦ и баластриери;

 • възтановяване на речни корита, регулиране на оттока и осигуряване на екологичен минимум;

 • контролиране и ограничаване на добива на инертни материали;

 • почистване на нерегламентирани сметища;

 • забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите и залесяване с подходящи местни видове;

 • възстановяване и създаване на влажни зони;

 • подобряване на стопанисването и състоянието на хвостохранилищата.

За ПВТ с код BG3MA500R217 и име „Р.Марица от р. Въча до р.Чепеларска, ГК-2, 4,5 и 6 и Марковки колектор“, въз основа на преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат на човешката дейност върху състоянието на повърхностните води и икономически анализ на водовземането са определени следните цели за постигане на "добро екологично състояние" в Планът за управление на речните басейни, за които Община Пловдив е определена като институция, отговорна за реализирането им:

 • Реконструкция на ПСОВ;
 •  Реконструкция / подмяна на канализационна мрежа.

Подземни води

Една от основните цели е да се постигне "добро състояние" на подземните водни тела (ПВТ), чрез избор на цели за качество и подходящи мерки. Специфичните цели и мерки за подобряване на качеството на подземните води са определени в плановете за управление на речните басейни. Дейностите и програмите от мерки за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници се планират и разработват в съответствие с Директива 91/676/ЕИО, коята е транспонирана в българската Наредба №2/2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Тези дейности и програми са част от програмите от мерки, включени в плановете за управление на речните басейни и се изготвят за период от четири години, който започна на 4 април 2008 г.

В националното законодателство са определени стандарти за качество на подземните води с Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, където са посочени и изискванията за определяне на прагове на замърсяване на подземните води. На базата на тези изисквания в България е разработена методика за определяне на праговете за замърсяване на подземните води и класификационна система за химичното състояние на подземните водни тела. Чрез прилагане на методиката подземните водни тела са разпределени в 5 категории и за тях са определени прагови стойности за всеки от 4-те райони на басейново управление. Така определените прагове за подземни води са увърдени и включени в ПУРБ на районите за басейново управление.

За подземни водни тела с код BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина и на водното тяло с код BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския район са определени следните мерки с ПУРБ

 • Събиране и картиране на информация за нерегламентирани сметища;
 • Мерки по приложен списък за забрани и ограничения в защитени и незащитени подземни водни тела;
 • Събиране на актуална информация за местоположението и текущото състоянието на складове за пестициди.