Минимални изисквания за безопасна и чиста питейна вода

По смисъла на НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ питейната вода е безопасна и чиста, когато:

1. не съдържа микроорганизми, паразити, химически, радиоактивни и други вещества в брой или концентрация, които представляват потенциална опасност за здравето на човека;

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) отговаря на минималните изисквания, определени в приложение № 1, таблици А и Б; и

3. са изпълнени изискванията на чл. 5-10 и чл. 12.

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2

(Предишно Приложение № 1 към чл. 3, т. 2, изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.)

 

 

Микробиологични показатели

 

Таблица А. 1

За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4.

Показател

Стойност

 

брой КОЕ(*1)/ml

 

Ешерихия коли (Е. сoli)

0/100

Ентерококи

0/100

 

Таблица А. 2

За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3.

Показател

Стойност

 

брой КОЕ/ml

 

Ешерихия коли (Е. сoli)

0/250

Ентерококи

0/250

Псевдомонас аеругиноза

0/250

Брой колонии (микробно число)

100(*2)

при 22°С

 

Брой колонии (микробно число)

20(*2)

при 37°С

 

(*1) КОЕ - колонообразуващи единици.

(*2) Стойностите на микробните числа са за 1 ml.

 

Таблица Б

Химически показатели

 

 

Показател

МС(*1)

Единица

Забележки

 

Акриламид

0,10

µg/l

Забележка(*2)

Антимон

5,0

µg/l

 

Арсен

10

µg/l

 

Бензен

1,0

µg/l

 

Бенз(a)пирен

0,010

µg/l

 

Бор

1,0

mg/l

 

Бромати

10

µg/l

Забележка(*3)

Винилхлорид

0,50

µg/l

Забележка(*2)

1,2-Дихлоретан

3,0

µg/l

 

Епихлорхидрин

0,10

µg/l

Забележка(*2)

Живак

1,0

µg/l

 

Кадмий

5,0

µg/l

 

Мед

2,0

mg/l

 

Никел

20

µg/l

 

Нитрати

50

µg/l

Забележка(*4)

Нитрити

0,50

µg/l

Забележка(*4)

Олово

10

µg/l

 

Пестициди

0,10

µg/l

Забележка(*5)и (*6)

Пестициди (общо)

0,50

µg/l

Забележка(*5) и (*7)

Полициклични

0,10

µg/l

Забележка(*8)

ароматни въглеводороди

 

 

 

Селен

10

µg/l

 

Тетрахлоретен и

10

µg/l

Забележка(*9)

трихлоретен

 

 

 

Трихалометани

100

µg/l

Забележка(*10)

(общо)

 

 

 

Флуориди

1,5

mg/l

 

Хром

50

µg/l

 

Цианиди

50

µg/l

 

 

 

 

 

 

Забележки:

(*1) МС - максимална стойност.

(*2) Като теоретична концентрация за миграция на остатъчен мономер във водата, определена по изчислителен път въз основа на спецификацията за контактуващия с питейната вода полимерен материал.

(*3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно най-ниска. За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4 МС трябва да бъде достигната до десетата година от влизане на наредбата в сила. Между петата и десетата година е валидна МС 25 µg/l.

(*4) При съвместно присъствие на нитрати и нитрити сборът от съотношенията на аналитично определената концентрация към съответната МС трябва да бъде по-малък или равен на единица. По отношение на тези показатели трябва да бъдат изпълнени условията:

(1) (нитрати)/50 + (нитрити)/3 <= 1, където стойностите са в mg/l;

(2) на изход от пречиствателната станция концентрацията на нитритите трябва да е до 0,10 mg/l.

(*5) "Пестициди" означава:

- органични инсектициди

- органични хербициди

- органични фунгициди

- органични нематоциди

- органични акарициди

- органични алгициди

- органични родентициди

- органични слимициди

- свързани продукти (напр. растежни регулатори) и съответните метаболити, разпадни продукти и реактиви.

Мониторират се само пестициди, за които съществува вероятност да попаднат в даден водоизточник.

(*6) Стойността се отнася за всяко отделно активно вещество, метаболит или реакционен продукт на пестицидите. МС за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид е 0,030 µg/l.

(*7) Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на мониторинг, определени количествено.

(*8) Като сума от концентрациите на:

бензо(b)флуорантен

бензо(k)флуорантен

бензо(ghi)перилен

индено(1,2,3-cd)пирен.

(*9) Като сума от концентрациите на посочените вещества.

(*10) Като сума от концентрациите на:

хлороформ

бромоформ

дибромхлорметан

бромдихлорметан.

 

 

Таблица В

Показатели с индикаторно значение

 

 

Показател

МС

Единица

Забележка

 

Активна реакция

>= 6,5 и <= 9,5

рН единици

Забележка(*1) и (*2)

Алуминий

200

mg/l

 

Амониев йон

0,50

mg/l

 

Вкус

Приемлив за потребителите и без

 

 

 

значими колебания спрямо обичайното

 

 

 

за показателя

 

 

Електропроводимост

2000

µS cm(-1)

Забележка(*1)

 

 

(при 20°С)

 

Желязо

200

µg/l

 

Калций

150

mg/l

Забележка(*3)

Магнезий

80

mg/l

Забележка(*3)

Манган

50

µg/l

 

Мирис

Приемлив за потребителите и без

 

 

 

значими колебания спрямо обичайното

 

 

 

за показателя

 

 

Мътност

Приемлива за потребителите и без

 

Забележка(*4) и (*5)

 

значими колебания спрямо обичайното

 

 

 

за показателя

 

 

Натрий

200

mg/l

 

Общ органичен въглерод

Без значими колебания спрямо

 

Забележка(*6)

 

обичайната стойност на показателя

 

 

Обща твърдост

12

mg(Sum)qv/l

Забележка(*3)

Остатъчен свободен хлор

0,3-0,4

mg/l

Забележка(*7)

Перманганатна

5,0

mg О2/l

Забележка(*8)

окисляемост

 

 

 

Сулфати

250

mg/l

Забележка(*1)

Фосфати

0,5

mg/l

 

Хлориди

250

mg/l

Забележка(*1)

Цвят

Приемлив за потребителите и без

 

 

 

значими колебания спрямо обичайното

 

 

 

за показателя

 

 

Цинк

4,0

mg/l

 

Клостридиум перфрингенс

 

 

 

(вкл. спори)

0/100

КОЕ/ml

Забележка(*9)

Колиформи

0/100

КОЕ/ml

Забележка(*10)

Брой колонии (микробно

Без значими колебания спрямо

 

 

число) при 22°С

обичайната стойност на показателя

 

 

 

за съответната вода

 

 

 

 

Забележки:

(*1) Водата не трябва да е агресивна.

(*2) За негазирана вода, предназначена за бутилиране, наливане в кутии или други опаковки, се допуска долна граница до 4,5 pH единици, а за естествено или изкуствено газирана вода рН може да бъде и по-ниско.

(*3) Показателите се определят само за вода от подземни водоизточници, за които няма данни.

(*4) В случай на обработка на вода от повърхностни водоизточници стойността на показателя на изхода на пречиствателната станция не трябва да превишава стойност, еквивалентна на 1 нефелометрична единица мътност, според метода за определяне на показателя.

(*5) Определянето на показателя е съгласно § 4 ПЗР от наредбата.

(*6) Показателят може да не се определя за зони за водоснабдяване, в които се доставят по-малко от 10 000 куб.м вода в денонощие.

(*7) Показателят се определя в първия и всички междинни пунктове на хлориране след осъществен 30-минутен контакт с водата.

(*8) Показателят се определя във всички случаи, когато не се изследва общ органичен въглерод.

(*9) Определя се, когато водата е от повърхностен водоизточник или има данни, че се повлиява от такъв. При несъответствие с определените изисквания за качество съгласно чл. 10, ал. 1 се провежда проучване на водоизточника за наличие на патогенни микроорганизми, включително криптоспоридии, и риска за консуматорите. Резултатите от всички подобни изследвания се включват в годишните отчети.

(*10) За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 изискването за показателя е 0/250 КОЕ/ml.

 

 

Таблица Г

Радиологични показатели

 

 

Показател

МС

Единица

Забележки

 

Тритий

100

Bq/l

 

Обща индикативна доза

0,10

mSv/year

Забележки (*1) и (*2)

Обща алфа-активност

0,5

Bq/l

Забележка(*3)

Обща бета-активност

1,0

Bq/l

Забележка(*3)

Естествен уран

0,03

mg/l

 

 

 

Забележки:

(*1) С изключение на тритий, 40калий, радон и разпадните му продукти.

(*2) Съответствието по показателя обща индикативна доза се оценява по контролни нива на обща алфа-активност и обща бета-активност. При превишаване на контролно ниво се извършва експертна оценка на общата индикативна доза от органите на ДЗК.

(*3) Контролно ниво.