План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район

 

Целта на Рамковата директива за водите (РДВ) е установяването на рамка за защита на водите (повърхностни, подземни, крайбрежни или международни). Чрез РДВ страните от Европейски съюз се задължават да предпазват от бъдещо влошаване и да подобряват качеството на водните екосистеми. Основната цел на План за управление на речния басейн на р. Марица е постигането на “добро екологично състояние”.

Добро екологично състояние означава “Състоянието на повърхностното водно тяло, в което стойностите на биологичните му качествени показатели показват ниски нива на изкривяване, получени вследствие човешки дейности, и те се отклоняват незначително от състоянието на повърхностно водно тяло в ненарушени условия.”

В приложение № М 7-1 на ПУРБ са посочени следните основни мерки за постигане на добро състояние на повърхностните води до 2015 г на разглежданото водно тяло:

  • Доизграждане на канализационни мрежи за н.м. с 2000 – 10000 екв.ж.
  • Изграждане на ПСОВ за н.м. 2000 – 10000 екв.ж
  • Доизграждане на канализация и осигуряване на подходящо пречистване на н.м. под 2000 екв.ж.

За създаване на организация за актуализация на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и за разработване на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район и осигуряване на възможност за консултация с обществеността и заинтересованите страни от разработването на ПУРБ и ПУРН в съответствие с чл.168б и чл.146о от закона за водите са изготвени График и Работна програма за ПУРБ и ПУРН за Източнобеломорски район за периода 2016 -2021 г. и График с МЕРКИ за консултация.