Водно ниво

Графика за нивото на р. Марица
Легенда за води качество: Без опасни води    Предупреждение    Риск за тревога    Тревога

72700, Пловдив, 22.03.2023 08:00

Alert level
Ниво на тревога

1
Няма въведен коментарNo comment inserted