Програма на Община Пловдив

Опазване на водата като ценен ресурс:

Важността на водата за живота и като компонент на глобалната екосистема е все по-значим. Тя е ресурс, който не само осигурява основните нужди за населението и е ключ за развитието на икономиката - селско стопанство, рибната търговия, производството на енергия, индустрията, транспорта и туризма, но водата е жизнено важна за всички глобални екосистеми.

Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕС) разширява обхвата на защитата на всички води като разглежда водата като част от екосистемата.

Политиката на управление на водите е част от  Програма за опазване на околната среда на Община Пловдив за периода 2014 - 2020 г., разработена съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

Визията на околната среда на Община Пловдив в част води акцентира върху:

  • поддържане чистотата на водните площи, в т.ч. и коритото на р. Марица, и на доброто естетическо състояние на районите около тях;
  • задоволяване на населението с вода за питейно-битови нужди с необходимите количествени и качествени показатели, свеждане до минимум на аварийните ситуации и недостига на вода;
  • цялостно отвеждане на битовите и производствените отпадъчни води на градската ПСОВ и осигуряване необходимите качества на пречистените отпадъчни води при тяхното заустване в р. Марица;
  • поддържане чистотата на протичащите речни води през територията на Община Пловдив, поддържане на зелените площи около бреговете на р. Марица и създаване на условия за приятен отдих на жителите и гостите на града;

По отношение на управление на водите на басейново ниво, проблемите и мерките са изведени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район и в Плн за управление риска от наводнения