Значими видове натиск върху подземни водни тела

Натоварването на подземните води (BG3G000000Q013 - "Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина" и BG3G00000NQ018 - "Порови води в Неоген-Кватернер-Пазарджик-Пловдивския район") е най-осезаемо от различните видове точкови и дифузни източници на замърсяване, от които в границите на община Пловдив са разположени петролни бази и обекти с издадени КР (Стъкларски заводи "Дружба", текстилно предприятие "Марицатек", ТЕЦ "Пловдив Север", ОЦ "Пловдив Юг", обработка на черни метали "Юпитер 05”, производство на хемодиализни препарати „Интергаленика”).