Данни за състояние на въздуха от гражданска инициатива

          Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив в диалог и отговор на желанието на обществеността на официалната интернет страница на община Пловдив да се визуализират измервания от допълнителни измервателни уреди за качество на атмосферния въздух от гражданска инициатива https://airbg.info/map/, за да се постигне по-широко покритие на мрежата за мониторинг на атмосферния въздух на територията на града, пояснява следното:

            В допълнение към пунктовете за мониторинг от Националната система за мониторинг на КАВ на територията на община Пловдив функционира гражданска мрежа от сензори за измерване на качеството на атмосферния въздух https://airbg.info/map/. Съгласно информацията от интернет страницата на гражданския проект, целта на инициативата е да се покрие с измервателни станции максимално голяма част от територията на населените места в България.  Сензорите от гражданската мрежа измерват ФПЧ, а отскоро и азотен диоксид. На интернет-страницата на проекта на гражданската инициатива има указания откъде могат да се доставят сензорите за измерване и са представени инструкции по какъв начин гражданите могат сами да сглобят от получените чрез заявка части и как да монтират сензора. Следва да се отбележи, че за получаването на данните от сензорите от гражданската инициатива не се прилагат и не биха могли да се прилагат методите на измерване, установени с европейското законодателство и стандарти за методи за измерване, тъй като за прилагането на официално признатите методи на европейско ниво се изисква скъпоструваща специализирана апаратура, включително за поддръжката и калибрирането й.  Въпреки отклоненията от официалните европейски методи и апаратура за измерване, данните от гражданската мрежа биха могли да бъдат  допълнителен индикативен информативен източник на информация без да претендират пред общинска администрация за качество и точност на данните.

            В заключение община Пловдив не се ангажира с верификация на валидността на измерванията, както и с изпълнение на изискванията относно местоположението на измервателните уреди на гражданската инициатива, посочени в законодателството на Р. България. Предвид факта, че инициативата е гражданска, община Пловдив не участва в позиционирането на измервателните уреди, както и избор на технология за измерване от сензорите. Следва да се отбележи, че данните от сензорните станции са индикативни и поради спецификата на използваните технологии, при определени условия, е възможно отклонение в измерените стойности на показателите, в пунктовете, част от НСМАВ. Независимо от това община Пловдив осъзнава важността на темата и приветства проявения обществен интерес относно мониторинг и проследяване на качеството на атмосферния въздух на територията на града. Ето защо, както и с цел по пълна, допълнителна информация от източниците на гражданската мрежа, община Пловдив улеснява достъпа до данните на гражданската инициатива, като напомня, призовава и насърчава населението на града да използва екологично чисти горива и съоръжения с висок КПД при отопление на жилищата си, както и алтернативни форми на придвижване вместо лични автомобили. Това са част от основните мерки, които са свободен избор на всяко домакинство, но в същото време чувствително влияят и подобрят качеството на въздуха в града. С цел опазване качеството на въздуха, модела на поведение на населението и гостите на града, следва да е предпочитан, обвързан и съобразен с обстоятелството, че ежедневните комплексни дейности на всеки един гражданин и домакинство са свързани по подобряване на качеството на въздуха на територията на града. Необходимо е намаляване и ограничаване на емисиите от първоизточниците им и по този начин постигане на нормите определени в законодателството и подзаконовите нормативни актове на Р. България. Неоспорим е факта, че именно общите целенасочени усилия ще допринесат за повишаване качеството на атмосферния въздух и подобряване качеството на живот на пловдивчани.

       Община Пловдив апелира: Нека бъдем отговорни към природата! Съвместните действия и усилия на граждани и администрации са в полза подобряване и опазване чистота на въздуха, който дишаме всички!