Национална система за контрол качеството на въздуха

Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха се състои от 50 стационарни пункта, в т.ч. 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 34 автоматични измервателни станции (АИС), 7 ДОАС системи.

Пунктовете за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) са разположени в 36 населени места.

Информацията за състоянието на атмосферния въздух от всички пунктове за мониторинг постъпва в централен диспечерски пункт в ИАОС – София.

На локално ниво информацията постъпва в регионален диспечерски пункт, разположен в РИОСВ - Пловдив.

Възможности на системата за контрол качеството на атмосферния въздух:

  • Определяне нивото на замърсяване на атмосферния въздух;
  • Определяне посоката на евентуалните източници на замърсяване на въздуха;
  • Прогнозиране качеството на атмосферния въздух на база на достоверна информация, събрана за дълъг период от време;
  • Предоставяне на компетентните органи на достоверна информация за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

Пределно допустими концентрации
Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез пределно допустими концентрации (ПДК) на вредните вещества в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1ч, 8ч, 24ч, 1 год.). Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека и околната среда.

ПДК на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух  са регламентирани от Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.) на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването.

ПДК на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух са регламентирани в Наредба № 11/2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух на Министерството на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.

ПДК на останалите показатели за качество на атмосферния въздух се регламентират от Наредба № 14/2002 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.

Данните постъпват в реално време в Регионалната база данни за КАВ на РИОСВ-Пловдив (респективно, националната база данни за КАВ в ИАОС) и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от РИОСВ/ИАОС, на информационно табло пред сградата на общинска администрация, на официалната интернет страница на Община Пловдив, както и на сайта за Мониторинг на околната среда на територията на Община Пловдив.

Предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух на локално ниво
МОСВ е изготвило "Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели", която регламентира реда и начините за предоставяне информация на населението при превишаване на установените с Наредба №12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.).

Съгласно изискванията на инструкцията в случай на превишаване на установените алармени прагове и показатели, не по-късно от 60 минути от момента на отчитане на третата надпрагова средночасова концентрация на серен или азотен диоксид РИОСВ уведомяват обществеността.

Информацията, която се изпраща на ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване в случаите на превишаване на установените алармени прагове и показатели дава възможност за своевременно уведомяване на населението, а също така съдържа и информация за събитието, здравен риск и предпазни мерки, които следва да бъдат предприети от засегнатите чувствителни групи от населението.

Мерки за предприемане при превишаване на алармените концентрации на атмосферните замърсители

Министерството на околната среда и водите утвърждава „Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели“. При установено превишаване на алармения праг на серен диоксид или азотен диоксид РИОСВ – Пловдив изпраща на съответните ведомства, организации и средства за масово осведомяване  информация, съдържаща следните данни:

• дата и час на регистриране на превишението на пределно допустимата норма;
• прогноза относно очакваното изменение в нивото на замърсяване, причини за превишаването на пределно допустимите норми, засегнати географски области и времетраене на инцидента;
• чувствителни групи от населението;
• предпазни мерки, които следва да бъдат предприети от засегнатите чувствителни групи от населението.

Алармен праг

Нивото на концентрация на даден атмосферен замърсител, при което съществува риск за здравето на хората при кратковременна експозиция, при което трябва да се предприемат спешни мерки се определя като алармен праг. Определени са следните алармени прагове:

• Алармен праг за серен диоксид: 500 mg/m, измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в не по-малко от 100 km2или целия район или агломерация;
• Алармен праг за азотен диоксид: 400 mg/m3измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация;
• Алармен праг за озон: 240 mg/m3, определени като средна стойност за период от един час (средночасова стойност) измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация; .

При епизоди, в които се превишават алармените прагове следва да се предприемат следните мерки, съгласно специално разработена от Министерството на здравеопазването "Информация за риска за здравето и предпазните мерки за населението, предизвикани от замърсяване на атмосферния въздух" :

• да се избягват напрегнати физически дейности на открито. Ако са наложителни, се препоръчва те да се извършат рано сутрин или късно вечер, ако контролните органи са предупредили за по-слабо замърсяване на въздуха. Определени замърсители (озон) добиват много високи стойности през обедните и следобедните часове;
• учителите трябва да отменят физкултурни занимания като бягане, футбол, баскетбол, или друг спорт на открито със занимания без състезателен характер или такива в закрити помещения или в класните стаи;
• да продължи престоя вътре в помещенията до преминаване на епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците на стаите;
• да не се пуши и да се избягват помещения, в които пушенето е разрешено;
• да се избягва престоя в райони с интензивен автомобилен транспорт, където отпадните газове от транспорта са масивни, както и присъствие в работни помещения с допълнителна експозиция на аерозоли, прахове и други дразнещи вещества;
• да се ограничават дейности, които произвеждат дразнещи носа, очите и белите дробове вещества като готвене, чистене, упражняване на неподходящо хоби;
• болни от коронарна болест трябва да избягват физически натоварвания на открито в дни с алармени стойности на атмосферните замърсители поради риск от остра миокардна исхемия или инфаркт на миокарда;
• конкретни лечебни препарати за лечение на белодробни и сърдечно-съдови заболявания, свързани със замърсяването на въздуха, не съществуват.