Качество на водите според данните от лабораторен анализ на пунтове за ръчно пробовземане

Основните физико-химични показатели, характеризиращи качеството на повърхностните води са: I група - активна реакция рН, температура, неразтворени вещества, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати като фосфор, хлориди, сулфати; II група - общ азот, общ фосфор, калций, магнезий, обща твърдост, желязо, манган, калциево-карбонатна твърдост, общ органичен въглерод. Физико-химичните елементи за качество се оценят в три степенна скала - много добро, добро, умерено.

Много добро състояние - Стойностите на физико-химичните елементи съответстват изцяло на тези при ненарушени условия. Концентрациите на биогенните вещества остават в диапазона, който нормално се асоциира с ненарушените условия. Няма признаци на нарушаване на нивата на соленост, pH, кислороден баланс, способност за неутрализиране на киселини и температурата вследствие човешка дейност и те остават в диапазона, който нормално се асоциира с ненарушените условия.

Добро състояние - Температурата, кислородният баланс, pH, способността за неутрализиране на киселини и солеността не достигат нива извън установения диапазон, така че да осигурят функционирането на специфичната за типа екосистема и постигането на описаните по-горе стойности за биологичните елементи за качество. Концентрациите на биогенните вещества не превишават установените нива, така че да осигурят функционирането на специфичната за типа екосистема и постигането на описаните по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Умерено състояние - Условия, отговарящи на постигането на стойностите за биологичните качествени елементи.

р. Марица в гр. Пловдив(ХМС 301) - повърхн.води:
Показател 12.01.2023 09.02.2023 17.03.2023 06.04.2023 СГ
Основни физикохимични показатели: I група
1 Активна реакция рН
2 Електропроводимост
3 Разтворен кислород
4 БПК5
5 Амониев азот
6 Азот нитратен
7 Азот нитритен
Основни физикохимични показатели: II група
8 Общ азот
9 Общ фосфор
р. Марица под Пловдив на 1км. от зауств.гр.колект. - повърхн.води:
Показател СГ
р. Сребра - след гр. Раковски - повърхн.води:
Показател СГ
яз. Въча - повърхн.води:
Показател СГ
КЦМ, Сондаж - N10 - подз.води:
Показател СГ
Пловдив, ТК №1 - "Мовенди" - подз.води:
Показател СГ
Пречиствателна станция - питейно-битово водоснабдяване - подз.води:
Показател СГ
Легенда: Няма данни Много добро Добро Умерено Лошо