Вижте още ......

Акустичното натоварване на гр. Пловдив е преди всичко от автомобилния транспорт в резултат на бурното развитие на моторизацията през последните 10 години и уплътняване на градската площ, на второ място е шума от ж.п. транспорта в определени зони.

Реална примерна визуализация на Стратегическа карта за шум на агломерация Пловдив по показател L нощ, реализирана през 2009 г.

Какво трябва да направим ние като граждани?

От съществено значение за решаване на проблемите свързани с подобряване на акустичната среда е процесът на информиране и включването на населението като преки участници в дейностите за ограничаването и предотвратяването на шума в околната среда. Не трябва да забравяме, че жителите на Общината от една страна са обект на защита, но от друга страна, чрез своята дейност, генерират шум в околната среда. В тази връзка е изключително важно нашето поведение, включващо следните прости принципи:

да се говори тихо;

да не се натиска клаксона и да не се форсира двигателя без нужда;

да не се усилва звука на стереоуредбата;

автомобилите да се поддържат технически изправни;

 

 

 

За постигането на тези цели Община Пловдив реализира следните дейности:

  • Провеждане на информационни кампании за обществеността, в това число ежегодно отбелязване на “Европейска седмица на мобилността” и акцията “Ден без автомобили”, като стремежът е да се включат най-разнообразни обществени групи.
  • Подготовка и издаване на материали (листовки, брошури) с информация как всеки гражданин може да допринесе за снижаване на нивата на шум.
  • Публикуване в Интернет страницата на Общината на актуална информация за състоянието на акустичната среда, проблеми, проекти и инициативи в тази област.

През 2009 г. Община Пловдив внедри ENM концепцията на Brüel & Kjær за управление на околния шум.

Това е концепция за създаване и поддържане на шумови карти, шумов мониторинг, измервания и управление на данните за околния шум.

Софтуерът за управление на шума е основна част от ENM концепцията на Brüel & Kjær – той управлява измерените и изчислени стойности на шума. Осигурява се взаимната корелация и интегриране на изчислени и измерени стойности.

Защо е създадена ENM концепцията на Brüel& Kjær?

Околният шум е разрастващ се проблем, особено в силно населените градски зони. Когато човекът е подложен на високи шумови нива, това повлиява на неговия жизнен комфорт и в по-тежки ситуации причинява стрес, сърдечниза болявания и др.

Намаляването на шумовите нива чрез регулация на пътния трафик, ниско шумови настилки, шумови бариери и др. подобни мерки е много скъпо и поради това е важно да се знаят и определят зоните с най-големи проблеми преди вземане на решение за инвестиции по редукция на шума. Измерванията и изчисленията на шумовите стойности са най-добрия инструмент за това.

Непрекъснатият мониторинг на шума е единствения достоверен източник за проследяване развитието на акустичната ситуация в града. Комбинирано със система за обхващане на по-голям брой измервателни точки и разширяване обхвата на контрол, Община Пловдив е предприела интегриран подход с комплекс от конкретни мерки по целенасочено проследяване, планиране и редукция както на надграничното ошумяване, така и на ошумяването, смущаващо нормалния жизнен ритъм и комфорт на населението.