Научете как Община Пловдив работи, за да Ви предпази от наводнение

В община Пловдив са отчетени значими минали наводнения (значимостта е оценена по отношение на ефекта върху човешко здраве, околна среда, стопанска дейност, културно наследство) и като територия, която може да бъде засегната от потенциални бъдещи наводнения. Първите документирани наводнения в района на град Пловдив датират от 31 август – 01 септември 1856 г., когато нивото на водата в града надвишава 4 м. Следват няколко големи наводнения. Изградените корекции водят до усвояване на територии, принадлежали в миналото на реката за земеделие и урбанизирани територии. Строителството на диги и стесняването на напречния профил на реката вследствие на канализирането запазват площите зад дигите от наводняване. В същото време, обаче, се увеличават значително скоростта на течението, обемът и върхът на високата вълна за разположените по-надолу участъци.

Важна дейност на Община Пловдив през 2012 година с положителен дългосрочен ефект е изграждането на бетонова подпорна стена за предпазване на терена от заливане, както за левия бряг, така и за десния бряг на р. Марица от км 2+884 до км 3+434 с финансиране по ОП „Регионално развитие”.

От 2012 година е утвърдена нова превантивна дейност в ОП „Градини и паркове“ за намаляване на вредните последствия при бедствия и аварии. Ежегодно се извършва поетапно почистване на ново- израснала храстова растителност.

Във връзка с постоянната защита от вредното въздействие на водите на през 2013 година Община Пловдив подписа договор с Центъра за научни изследвания към Университета по архитектура, строителство и геодезия за предпроектно проучване във връзка с бъдещи дейности по ремонт, реконструкция, изграждане на нови подпорни стени и социализиране коритото на река Марица в границите на града.

В рамките на проекта са изследвани хидравличният режим на реката, състоянието на ниските, високите и подпочвените води. Направена е техническа оценка на подпорните стени, геодезично заснемане и цифров модел на коритото в 10-километровата зона от Околовръстния път до моста на Адата. Разгледани са и различни варианти за социализация на реката, които включват изграждането на пешеходни и велоалеи, водни атракции.

През 2014 година Община Пловдив защити проекта за реконструкция на мост на р. Марица по бул. „Васил Априлов”, гр. Пловдив пред Междуведомствената комисия за предотвратяване на бедствия и аварии, откъдето още през февруари тази година бяха отпуснати необходимите 2 млн. лв. за първия етап. Съоръжението премоства р.Марица и двете платна на бул. „Марица“ по бреговете на реката. Пътните варианти към моста осъществяват връзка с напречните улици на бул. „Васил Априлов“. Паралелно с това общината финансира цялостна подмяна на осветлението.

Във връзка с възможни техногенни наводнения, които са причинени от повреда на хидротехнически съоръжения, както и по отношение поддържането на хидротехническите и защитните съоръжения на естествените водни обекти в границата на урбанизираната територия на Община Пловдив, кмета на общината сформира със заповед  2 (две) комисии за оглед на състоянието на речните легла.

Вътрешноведомствената комисията, назначена със заповед на Кмета на Община Пловдив ежемесечно извършва обход и оглед за наличие на строителни и битови отпадъци, незаконни постройки, израснали във водното течение дървета и незаконни водовземания, с цел поддържане проводимостта на речното легло на река Марица, река Първенецка и река Пясъчник, в границата на урбанизираната територия.