Пунктове за мониторинг на подземни води

Мониторинг на подземни води

Мониторингът, който се извършва за подземните води е мониторинг за качеството (химично състояние) и мониторинг за количеството (количествено състояние).

Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в Източнобеломорски район – басейна на р. Марица обхваща общо 61 броя хидрогеоложки пунктa, като в 32 от тях се провежда контролен мониторинг, резултатите от анализите през годината в 23 от тях се докладват пред Европейската комисия, а в 41 – се провежда оперативен мониторинг като резултатите от анализите през годината в 10 от тях се докладват пред Европейската комисия. В 13 пункта се провежда контролен и оперативен мониторинг.

На територията на  Община Пловдив е определен един пункт за контролен мониторинг на химичното състояние на подземно водно тяло с код BG3G00000NQ018. 

Честота на мониторинг

Оперативен мониторинг се извършва всяка година, а контролен мониторинг - само една година в рамките на ПУРБ (2010-2015).

Подземните води се оценяват въз основа на информация, която Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) изпраща на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн – център Пловдив. Пробите са анализирани в Регионални лаборатории – Пловдив. За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране по четири групи показатели

Подборът на показателите и честота на анализ в пунктовeте за контролен мониторинг е съобразена с изискванията на Приложение V на Рамковата директива за водите.