Предложения / иновационни идеи

Екологично третиране на утайки от ПСОВ чрез калифорнийски червеи

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Пловдив предава за оползотворяване утайката от ГПСОВ Пловдив на външна фирма, по силата на сключен договор. Фирмата реализира вариант за „Третиране на утайки” чрез технологичен процес, провеждан в биоферма за отглеждане на калифорнийски червеи.  Биофермата е разположена на 15 км от град Пловдив и се разпростира на площ от 70 дка. Суровината се доставя на място от държавното дружество В и К и се насипва в т.нар. обособени легла, където червеите се отглеждат. В момента над 10 000 м2 полезна площ е заредена с червеи. Готовата продукция, в резултат на жизненият процес на червеите е биотор, който до момента на 2013 г. е над 2 000 м3. Фирмата е в процес на разширяване на капацитета и за 2014 г. и 2015 г. се очаква готова продукция над 10 000 м3. Технологията включва хранене на червеите, за 1-2 месеца, след което се насипва още утайка, смесена с компост - утайка оборска тор, слама. Крайния продукт – биотор е напълно готов след около 9 месеца. Технологията е екологосъобразна практика за оползотворяване на утайката, от  която се получава тор с комплексно действие  - най-пълноценният продукт за запазване на почвеното плодородие, производство на екологично чиста растителна продукция, превъзхождаща всички други подобни продукти.

      

Ползи от употребата на биотор/лумбрикомпост, биохумус/:

  • Биоторът от калифорнийски червеи е пълноценен тор с комплексно действие.
  • Наторените с биотор почви едновременно задържат необходимата влага (намалява нуждата от напояване до 30 %) и дренират излишната вода.
  • Продуктът е с високо съдържание на стабилни хумусни вещества и изпълнява важни регулаторни функции за растежа на растенията.
  • Биоторът притежава бактерицидни свойства и повишава значително устойчивостта на растенията към заболявания и стрес.
  • Биоторът представлява най-пълноценният продукт за запазване на почвеното плодородие и за производство на екологично чиста растителна продукция, като превъзхожда всички други подобни продукти – торф, торфени компости и смеси, оборски тор, обикновени градински компости и др.
  • Биоторът не съдържа опасни микроорганизми и тежки метали над допустимите концентрации по ПДК по БДС.