Сътрудничество с други органи

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

Съгласно чл. 9 и чл. 148 (1) от Закона за водите, управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Управлението на водите на национално ниво се осъществява от министъра на околната среда и водите, а в случаите, касаещи международни речни басейни - съвместно с министъра на външните работи.

За подпомагане на дейността му към Министерството на околната среда и водите се създава Висш консултативен съвет по водите.

Висшият консултативен съвет по водите включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Българската академия на науките, общините, юридически лица с нестопанска цел, имащи пряко отношение към водите, и други.

Министърът на околната среда и водите издава Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите.

Съгласно чл.10 от ЗВ държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения, се осъществява от:

 • Министъра на регионалното развитие и благоустройството – за водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места;
 • министъра на земеделието и храните - за хидромелиоративни системи и съоръжения и за предпазване от вредното въздействие на водите извън границите на населените места;
 • министъра на енергетиката - за хидроенергийни системи и обекти;
 • министъра на околната среда и водите - за водовземните съоръжения за минерални води, публична държавна собственост;
 • кметовете на общини - за политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения - общинска собственост.

Министерският съвет определя държавната политика за отрасъла водоснабдяване и канализация (ВиК) като част от водостопанската политика на страната и Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България. Ведомството приема Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за период не по-малък от 10 години, с която се определят основните цели, приоритетите, етапите и необходимите средства и източниците на финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите и за повишаване на качеството на ВиК услугите. Политиката в отрасъла „водоснабдяване и канализация" се провежда от министъра на регионалното развитие и благоустройството и общинските съвети и кметовете на общини.

Интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор се извършва от Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите (който е и председател), министъра на земеделието и храните, министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на образованието и науката или оправомощени от тях длъжностни лица, и представител на Националното сдружение на общините в Република България. Организацията и дейността на съвета се определят с правилник, приет от Министерския съвет.

Координационният съвет по водите:

 • осигурява координацията на дейностите по разработването и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и на плановете за управление на риска от наводнения, финансирането и изпълнението на програмите от мерки по чл. 156н и на мерките за постигане на целите за намаляване на вероятността и на неблагоприятните последици от наводнения по чл. 146к, ал. 2, т. 2;
 • ежегодно до края на месец март обсъжда изпълнението на националните програми за плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения в отделните сектори и определя необходимите мерки, които министърът на околната среда и водите предлага за приемане от Министерския съвет;
 • разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност в областта.

Народното събрание приема Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за развитие на водния сектор.

При управлението на национално ниво отделни ведомства имат определени функции, както е изброено по-долу:

Министерският съвет:

 • предоставя концесия за добив на минерални води – изключителна държавна собственост;
 • приема национални програми в областта на опазването и устойчивото използване на водите, ежегодни отчети и необходимите мерки за изпълнението им;
 • разрешава ползване на води за целите на отбраната и сигурността на страната;
 •  определя ограничения в използването на водите при непредвидими или изключителни обстоятелства, засягащи отделни райони на страната;
 •  определя количеството минерални води за ползване от лечебните заведения за болнична помощ по мотивирано предложение от министъра на здравеопазването;
 • определя тарифите за такси, събирани на основанията, посочени в този закон;
 • предлага за одобряване от Народното събрание Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор;
 • приема отраслови стратегии в съответствие с основните цели, определени в Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор;
 • приема плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения и национални програми за изпълнението им.

 

Министърът на околната среда и водите:

 • осъществява държавната политика за управление на водите;
 • разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор;
 • предлага за приемане от Министерския съвет плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения;
 • разработва национални програми в областта на опазването и устойчивото развитие на водите;
 • утвърждава районите със значителен потенциален риск от наводнения;
 • издава разрешителни за водовземане и/или ползване в предвидените в този закон случаи, както и режимни графици за водовземане от комплексните и значими язовири, определени с приложение № 1 от ЗВ;
 • създава необходимата организация, осигурява финансирането и прави предложение за предоставяне на концеси;
 • организира и ръководи мониторинга на водите;
 • разработва политиката на държавата за двустранно и многостранно сътрудничество в областта на използването и опазването на водите;
 • съгласува откриването на процедури за предоставянето на концесии за водностопански системи и съоръжения - публична държавна собственост;
 • съгласува извършването на дейностите за извършване на сондажна и/или минна дейност в райони със значителни ресурси на подземни води по отношение на условията за ползване на водните обекти, съдържащи подземни води;
 • утвърждава експлоатационни ресурси на находищата на минерални води и съставя водните им баланси;
 •  съгласува изпълнението на проекти от органите по чл. 10 от ЗВ, областните управители, кметовете на общини и научните организации, свързани с използването, опазването и защитата от вредното въз