Сътрудничество с други органи

Както при подготовката на програмните документи, така и при издаването на разрешителни и осъществяване на контролната дейност в областта на водите и водните обекти, кметът на общината може да търси съдействието и да си сътрудничи с:

  1. Басейновите дирекции – при актуализацията на Плановете за управление на речните басейни; издаването от кмета на разрешителни за водовземане и за ползване на водни обекти; изготвяне и/или изпращане на становища до Басейновата дирекция във връзка с издаването от нея на разрешителни за водовземане и за ползване на воден обект, които могат да засегнат интереси на общината, както и с учредяването на санитарно охранителни зони на водоизточниците за питейни цели и на минералните водоизточници;
  2. Регионалните инспекции по опазване на околната среда – при осъществяване на контрол за изпускане на отпадъчни води на територията на общината;
  3. Регионалните здравни инспекции – във връзка с качеството на питейните води и с качеството на водите за къпане;
  4. ВиК оператора, обслужващ общината – основно по отношение подготовката и изпълнението на проекти във ВиК сектора, текущия контрол за качеството на питейните води;
  5. Министерства, вкл. МВР за защита на населението;
  6. Областна администрация. 

Програмни документи на Европейската комисия за опазване на водните ресурси в Европа.

Ако водата можеше да говори ... инициатива на Европейска агенция по околна среда.