Оценка на състоянието на химичното състояние на подземните водните тела

Оценката на статуса на подземните водните тела по химично състояние е дадена в две категории – добро и лошо, които на картите са оцветени съответно в зелено и червено.

Методиката за оценка на химичното състояние на подземните води е в съответствие с Директива 2006/118/EC и GUIDANCE DOCUMENT NO.18

Оценката е извършена въз основа на най-строгите прагови стойности, определени при ползване на подземните води за питейно-битово водоснабдяване (Наредба № 9), тъй като всички подземни водни тела се ползват за питейно-битово водоснабдяване.

Оценка на химическото състояние на отделен мониторингов пункт се прави въз основа на състоянието, определено по отделните показатели. При това:

  • ако по всички показатели, състоянието е „добро”, МП се определя в „добро” състояние.
  • ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, МП се определя в „лошо” състояние.

При това положение, се прави внимателен анализ на първичните хидрохимични данни за показателя (показателите), определящ състоянието като „лошо”. Ако се прецени, че данните не притежават необходимата достоверност, показателят (показателите), може да се отхвърли при крайната оценка на състоянието на подземните води в пункта за мониторинг.

Общата оценка на химичното състояние на подземното водно тяло се извършва чрeз сравнение на т.н. релевантни стойности (РС) и праговите стойности (ПС) за отделните показатели за химическо състояние.