Световен ден на водата 22 март

ООН работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и другите заинтересовани страни за колективно насочване на вниманието към връзката между Вода и Енергия. Тази взаимовръзка е от жизнено значение  особено във връзка с преодоляването на неравенството и подобряване на битовите условия на хората, които живеят в гета и бедни селски райони. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което в голяма степен зависи от вида и качеството на енергийните услуги. Световната годишна тема Вода и Енергия има също за цел да улесни разработването на политики и хоризонтални рамки от мостовите министерства и сектори, водещи по пътя към енергийната сигурност и устойчивото използване на водите в зелената икономика. Особено внимание ще се обърне на отличаването на най-добрите практики, които могат да направят с вода реална и ефективна „зелена индустрия”. 

 

 

Цели на Световния ден на водата:

  1. Повишаване информираността за взаимовръзките между  вода и енергия;
  2. Принос към политическия диалог, който се фокусира върху широк спектър от въпроси, свързани с взаимовръзката Вода и Енергия;
  3. Да демонстрира, чрез каузи, вземането на решения в енергийиния сектор и сферата на водите, че интрегрираните подходи и решения по водно-енергийните въпроси могат да постигнат по-големи икономически и социални въздействия;
  4. Да идентифицира политическите формулировки на въпросите, свързани с развитието и капацитета, в които организацията ООН, може да направи значителен принос;
  5. Да определи ключовите заинтересовани страни във връзката Вода – Енергия и активно да ги ангажира в по-нататъшното развитие на водно-енергийнтие връзки.