Индекс за определяне качеството на въздуха

Индексът се определя на всеки час за следните показатели: азотен диоксид, серен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10), бензен и озон. За всеки показател се определя индекс според таблицата, показана по-долу. След това се избира най-лошия индекс на показател, който се поставя за общ индекс за станцията.

 

Зелен цвят информира: качеството на въздуха е много добро и можете да прекарате времето си навън, без ограничение.

Жълт цвят информира: чувствителни хора (деца, възрастни хора) трябва да ограничат физическата активност в близост до оживени улици.

Оранжев цвят СЪВЕТВА: Община Пловдив призовава гражданите да не се правят разходки в близост до главни пътни артерии и области, отоплявани с въглища.  Гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, призоваваме за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо). Не използвайте лични МПС, а обществен транспорт. Включете се в споделено пътуване и др.

Червен цвят АЛАРМИРА: Община Пловдив призовава гражданите ако имате проблем със здравето, да не предприемате излизане навън. Гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, призоваваме за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо). Не използвайте лични МПС, а обществен транспорт. Включете се в споделено пътуване и др. 

Във връзка със съобщение на ИАОС до кметовете на общините, които получават данни за качеството на атмосферния въздух в реално време от системата на министерството на околната среда и водите http://eea.government.bg/bg/press-center/news,

УТОЧНЯВАМЕ:

Цветовата скала се отнася за средно часови стойности и същите не следва да бъдат сравнявани със средноденонощната норма за ФПЧ10.

Показват се часови стойности (за ФПЧ10), които не могат да бъдат сравнени с праговата стойност, която се отнася за 24 часа. Нормата за ФПЧ10 в годишен аспект е превишена единствено при повече от 35 превишения на праговата стойност.

Данните са предварителни.

Официалните данни се публикуват в тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и Годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда в България.