Анкета

Община Пловдив е избрана да участва в иновативен проект „Използване на сателитна информация за качеството на атмосферния въздух в градска среда в България” (Satellite information downscaled to urban air quality in Bulgaria – SIDUAQ), изпълняван от Националният Институт по Метеорология и Хидрология и Института по Космически Изследвания и Технологии – БАН от една страна и Европейската Космическа Агенция от друга. Основен акцент на проекта е използване на спътникова информация в модели за качеството на атмосферния въздух (КАВ) и прецизиране на резултатите. С участието на Община Пловдив, като пилотна община ще се осъвремени дейността на „Местна система за управление на качеството на атмосферния въздух“, която функционира на територията на общината от 2004 г. Чрез реализацията на проекта ще се създаде версия на Местната система, която ще осигурява по-прецизни резултати и ще притежава редица допълнителни възможности, като прогноза на КАВ, отчитане на фоновите концентрации, т.е. на замърсяването на въздуха в общината, внасяно от източници находящи се извън нейната територия, съпоставяне на КАВ по цялата територия на град Пловдив с действащите норми за КАВ и др. Част от задачата е прецизно определяне на емисиите, чрез използване на ГИС, анкети и друг вид специфични дейности.

В интерес на Общината и нейните жители е да бъде оказано съдействие на изпълнителите на проекта с актуална информация, касаеща емисиите от различни източници, като промишленост, транспорт в т. ч. и от битови обекти. За тази цел се събира входна базова информация от домакинствата в града, чрез попълване на анкетна карта. Анкетните карти са изготвени в два варианта - вариант за анкетиране на място в дирекция „Опазване на околната среда“ и районните администрации, както и вариант за електронно попълване.

Всички заинтересувани могат да се включат в попълване на анкетата. Попълнените в електронен вариант анкети е необходимо да бъдат изпратени на електронната поща на адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg .

Участието на населението в процеса за набиране на актуална информация от битовия сектор е знак за отговорно гражданско поведение към дейностите свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда.

Свали анкета