Данни от системата за моделиране на НИМХ

Показателни за концентрациите на съответните замърсители са числовите стойности в легендата. Същите са съгласно Приложение №1 на Наредба № 12 от 15. 07. 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Нормите за фини прахови частици с размер до 10 µg (ФПЧ10) са средногодишна и средноденонощна, която се осреднява от 0 до 24 часа. Цветовете са произволно подбрани.

В момента няма данни от системата за моделиране на НИМХ.