Качество на атмосферния въздух

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой са нивата на: суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични ароматни въглеводороди, тежки метали - кадмий, никел и живак, арсен.

Състояние на въздуха към 19.07.2024 08:00:
Станция NO2 SO2 PM10 Benzene O3 Общо
Каменица
ж.к. Тракия
Общо състояние:  
Легенда: Няма данни Добро Допустимо Лошо Много лошо
Yandex Map of 24.7507,42.1526
Описание на цветовете:
Зелен цвят информира: качеството на въздуха е много добро и можете да прекарате времето си навън, без ограничение.
Жълт цвят информира: чувствителни хора (деца, възрастни хора) трябва да ограничат физическата активност в близост до оживени улици.
Оранжев цвят СЪВЕТВА: Община Пловдив призовава гражданите да не се правят разходки в близост до главни пътни артерии и области, отоплявани с въглища. Гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, призоваваме за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо). Не използвайте лични МПС, а обществен транспорт. Включете се в споделено пътуване и др.
Червен цвят АЛАРМИРА: Община Пловдив призовава гражданите ако имате проблем със здравето, да не предприемате излизане навън. Гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, призоваваме за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо). Не използвайте лични МПС, а обществен транспорт. Включете се в споделено пътуване и др.
Забележка:

Във връзка със съобщение на ИАОС до кметовете на общините, които получават данни за качеството на атмосферния въздух в реално време от системата на министерството на околната среда и водите http://eea.government.bg/bg/press-center/news,

УТОЧНЯВАМЕ:

Цветовата скала се отнася за средно часови стойности и същите не следва да бъдат сравнявани със средноденонощната норма за ФПЧ10.

Показват се часови стойности (за ФПЧ10), които не могат да бъдат сравнени с праговата стойност, която се отнася за 24 часа. Нормата за ФПЧ10 в годишен аспект е превишена единствено при повече от 35 превишения на праговата стойност.

Данните са предварителни.

Официалните данни се публикуват в тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и Годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда в България.