Качество на атмосферния въздух

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой са нивата на: суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични ароматни въглеводороди, тежки метали - кадмий, никел и живак, арсен.

Състояние на въздуха към 22.11.2019 15:00:
Станция NO2 SO2 PM10 Benzene O3 Общо
Каменица
ж.к. Тракия
Общо състояние:  
Легенда: Няма данни Добро Допустимо Лошо Много лошо
Yandex Map of 24.7507,42.1526
Описание на цветовете:
Зелен цвят информира: качеството на въздуха е много добро и можете да прекарате времето си навън, без ограничение.
Жълт цвят информира: чувствителни хора (деца, възрастни хора) трябва да ограничат физическата активност в близост до оживени улици.
Оранжев цвят съветва: да не се правят разходки в близост до главни пътни артерии и области, отоплявани с въглища. Само здрави хора могат да практикуват спорт навън, оставете колата у дома си.
Червен цвят алармира: ако имате проблем със здравето, трябва да си стоите в къщи. Оставете колата у дома си и използвайте обществения транспорт или велосипед.
Забележка:

Във връзка със съобщение на ИАОС до кметовете на общините, които получават данни за качеството на атмосферния въздух в реално време от системата на министерството на околната среда и водите http://eea.government.bg/bg/press-center/news,

УТОЧНЯВАМЕ:

Цветовата скала се отнася за средно часови стойности и същите не следва да бъдат сравнявани със средноденонощната норма за ФПЧ10.

Показват се часови стойности (за ФПЧ10), които не могат да бъдат сравнени с праговата стойност, която се отнася за 24 часа. Нормата за ФПЧ10 в годишен аспект е превишена единствено при повече от 35 превишения на праговата стойност.

Данните са предварителни.

Официалните данни се публикуват в тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и Годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда в България.