Данни за показател: Озон

Описание: Озонът е газ, който се среща в горната част на атмосферата 30-50 км над земната повърхност и в приземния въздушен слой. Високо разположеният озонов слой има защитни функции като защита срещу ултравиолетовите лъчи, докато в приземния слой, той може да има неблагоприятно въздействие.
Здравни ефекти: Възпаление на респираторните органи, намаление на функционалността на белия дроб, съпроводени с ускорено дишане. Засяга имунната система и намалява устойчивостта към респираторни заболявания.
Източници на замърсяване: Озонът не се емитира директно в атмосферата. Той се формира от взаимодействието на азотните оксиди и летливите органични съединения под влияние на високи температури и слънчева светлина. Най-често на рисковото влияние на озона са изложени тези, които работят на открито и имат астматични заболявания.
Препоръки: При съдържание на озон в приземния слой над ПДК хората с повишена чувствителност да избягват продължително пребиваване на открито.

Каменица

Забележки относно данните от автоматичните станции:

Данните от Автоматичните измервателни станции /АИС/ постъпват в реално време в база данни за КАВ на РИОСВ Пловдив, Община Пловдив и Националната база данни в ИАОС и са предварителни.

След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС и "Годишен доклад за състоянието на околната среда", издаван от РИОСВ - Пловдив.

При възникнали ситуации на токов удар е възможно същият да влияе върху регулярната дейност на автоматичните измервателни станции.