Данни за показател: Бензен

Описание: Бензенът е лека безцветна течност с характерна миризма, слабо разтворим във вода. Известен канцероген от група 1.
Здравни ефекти: Абсорбира се в организма при вдишване. Много слабо прониква през кожата. В организма по–голямата част метаболира до фенол. Около 30% се отделят от организма непроменен чрез издишвания въздух. Причинява ускорено сърцебиене, главоболие и оказва влияние върху имунната система.
Източници на замърсяване: Основен източник са емисиите от моторните превозни средства и изпарение при работа с петрол (бензиностанции и рафинерии).
Препоръки: Да се избягва дълготрайна експозиция при висока концентрация.

Каменица

Забележки относно данните от автоматичните станции:

Данните от Автоматичните измервателни станции /АИС/ постъпват в реално време в база данни за КАВ на РИОСВ Пловдив, Община Пловдив и Националната база данни в ИАОС и са предварителни.

След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС и "Годишен доклад за състоянието на околната среда", издаван от РИОСВ - Пловдив.

При възникнали ситуации на токов удар е възможно същият да влияе върху регулярната дейност на автоматичните измервателни станции.