Данни за показател: Въглероден оксид

Описание: Въглеродният оксид е безцветен, горящ газ, без миризма. Образува се при изгаряне на различни видове горива при недостиг на кислород.
Здравни ефекти: Въглеродният оксид реагира бързо с хемоглобина на кръвта, образувайки карбоксихемоглобин. Реакцията протича със скорост 200 пъти по-бързо отколкото тази на кислорода с хемоглобина. Намалява работоспособността на човека. Той е токсичен газ.
Източници на замърсяване: Най-голям източник е автомобилния транспорт – над 65% от общото емитирано количество, топлоцентрали, промишленост и др.
Препоръки: Болни от сърдечно-съдови заболявания са чувствителни към високи концентрации. Необходимо е да се избягва продължителен престой при високи концентрации.

Каменица
ж.к. Тракия

Забележки относно данните от автоматичните станции:

Данните от Автоматичните измервателни станции /АИС/ постъпват в реално време в база данни за КАВ на РИОСВ Пловдив, Община Пловдив и Националната база данни в ИАОС и са предварителни.

След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС и "Годишен доклад за състоянието на околната среда", издаван от РИОСВ - Пловдив.

При възникнали ситуации на токов удар е възможно същият да влияе върху регулярната дейност на автоматичните измервателни станции.