Данни за показател: Азотен оксид

Описание: Групата на азотните оксиди включва различни оксиди на азота, като най-широко застъпените в различните емисии са NO и NO2.
Здравни ефекти: Възпаления на белия дроб и понижена устойчивост на респираторни инфекции (грип). Продължително въздействие на концентрации над ПДК може да причинят структурни промени в белия дроб.
Източници на замърсяване: Горивни процеси, протичащи при високи температури (енергетика, двигатели с вътрешно горене).
Препоръки: Болни с хронични респираторни заболявания са по-чувствителни към завишени концентрации на NOx.

Каменица
ж.к. Тракия

Забележки относно данните от автоматичните станции:

Данните от Автоматичните измервателни станции /АИС/ постъпват в реално време в база данни за КАВ на РИОСВ Пловдив, Община Пловдив и Националната база данни в ИАОС и са предварителни.

След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС и "Годишен доклад за състоянието на околната среда", издаван от РИОСВ - Пловдив.

При възникнали ситуации на токов удар е възможно същият да влияе върху регулярната дейност на автоматичните измервателни станции.