Данни за показател: Серен диоксид

Описание: Серният диокисид принадлежи към групата на серните оксиди (SОx), които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание.
Здравни ефекти: Проблеми с дишането, респираторни заболявания, повишена чувствителност на тези, които имат хронични заболявания като бронхит, емфизем и сърдечно-съдови заболявания. SO2 и NОx са основни компоненти на "киселите дъждове".
Източници на замърсяване: Индустрията, енергетиката, отопление с въглища, съдържащи много сяра.
Препоръки: Болни с хронични респираторни заболявания са по-чувствителни към завишени концентрации на SO2. Необходимо е да се избягва продължителен престой при концентрации над ПДК.

Каменица
ж.к. Тракия

Забележки относно данните от автоматичните станции:

Данните от Автоматичните измервателни станции /АИС/ постъпват в реално време в база данни за КАВ на РИОСВ Пловдив, Община Пловдив и Националната база данни в ИАОС и са предварителни.

След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС и "Годишен доклад за състоянието на околната среда", издаван от РИОСВ - Пловдив.

При възникнали ситуации на токов удар е възможно същият да влияе върху регулярната дейност на автоматичните измервателни станции.