Ниво на река Марица по данни на НИМХ

Maritsa level
Легенда за води качество: Без опасни води    Предупреждение    Риск за тревога    Тревога

72700, Пловдив, 28.09.2023 08:00

Правила за поведение и действие при наводнение

Общи положения

Наводнението е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.

Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места, на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура.

При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви.

При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване.

Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.

Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

Какво трябва да знаем предварително

Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.

Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото й, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.

Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.

Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по местоработата.

Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.

Подгответе си предварително и поддържайте "Чанта за оцеляване", поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа:

  • фенерче с резервни батерии;
  • необходимите Ви лекарства;
  • материали за първа помощ;
  • свирка, одеяло, топли дрехи, бельо с чорапи, шапка, ръкавици;
  • храна и вода за пиене (сухари, бисквити или други подобни трайни продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка), които периодично подменяйте, като следите срока на годност;
  • прибори за хранене;
  • запалка (кибрит), гумени ръкавици, джобно ножче, клещи;
  • носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали и др.;
  • резервно зарядно устройство за мобилен телефон.
Как да действаме при реална опасност от наводнение

При възникване на опасност и/или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112. Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблема (наводнение, залети площи и др.) има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.

При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.

Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

Когато се намирате в дома си

Изключете газта и електричеството.

Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали.

Вземете "Чантата за оцеляване".

Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост;

Напуснете по най-бързия начин дома си.

При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи поддържайте връзка с тях.

При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

Когато сте навън

Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.

Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от...