Национални стратегически документи

 

Програмни документи

Стратегията е разработена в изпълнение на изискванията на Закона за водите и е одобрена с Решение на Народното събрание през 2012г.

Основната стратегическа цел на документа е устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.

Цели и подцели:

Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване

1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на водопроводната мрежа и водоизточниците.

1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването на водните ресурси.

Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води

2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води.

2.3. Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен планов документ при интегрираното управление на водите.

Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс

3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, общини.

3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа „замърсителят и ползвателят плащат”.

3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор.

Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения

4.1. Идентифициране на рисковите зони.

4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения

Към стратегията има разработен План за действие, който включва конкретни мерки за постигане на целите на стратегията, срокове за изпълнение на мерките и отговорните за това институции.

 

Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденции към засушаване

 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в република България

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в Република България е разработена във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите.

 

Основните етапи на разработването включват:

Изготвяне на детайлни анализи на ситуацията в сектора – водни ресурси и инфраструктура във водния сектор.

Разработване на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и организиране на обществено обсъждане.

План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), средносрочна (2016-2021 г.) и дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива.

Приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България от Народното събрание – Приета с Решение на Народното събрание

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България

План за действие

Анализ на водопотреблението и бъдещите нужди от вода

Анализ на водностопанската инфраструктура

Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор

Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор

Анализ на нормативната уредба, регулираща отношенията във водния сектор

Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите

Анализ на разходите в сектор „Води” и източници за тяхното финансиране

Кратък преглед на институционалното устройство и предизвикателствата във водния сектор в други държави

Стратегия за управление на дейностите при минерални води

Програма за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчните води от населените места