Стандарти за качество на повърхностни води

Оценката на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела се извършва по типово специфични класификационни системи съгласно приложение № 6 и стандарти за качество за специфични замърсители, химични елементи и други вещества съгласно приложение № 7 от НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.

Приложение № 7 към чл. 12, ал. 4          
             
             
СГС - средногодишна стойност
МДК - максимално допустима концентрация
Стандарти за качество за специфични замърсители
             
Име на замърсителя Мярка Вътрешни повърхностни води Други повърхностни води
      СГС МДК СГС МДК
I. Летливи органични замърсители
1 Етилбензен µg/L 10 180 10 180
2 Толуен µg/L 50 380 50 380
3 Тетрахлоретен µg/L 10 не се прилага 10 не се прилага
4 Трихлоретен µg/L 10 не се прилага 10 не се прилага
5 Винилхлорид (Хлоретилен) g/L 10 103 10 103
6 Ксилен (о-, m-, p-) µg/L 15 30 15 30
7 Стирен g/L 20 400 20 400
8 1,4-дихлорбензен µg/L 20 70 20 70
9 1,3-дихлорбензен µg/L 10 285 10 285
10 1,2-дихларбензен µg/L 10 158 10 158
11 Въглерод-тетрахлорид µg/L 12 не се прилага 12 не се прилага
II. Индустриални замърсители
1 Диетил фталат µg/L 180 1200 180 1200
2 Диизобутил фталат µg/L 3,8 не се прилага 3,8 не се прилага
3 Бисфенол А µg/L 1 11 1 11
4 Дибутилов естер на фталатна киселина (дибутилфталат - DBP) µg/L 10 не се прилага 10 не се прилага
5 2,4,4-Трихлоробифенил (PCB-28) µg/L 0,0005 не се прилага 0,0005 не се прилага
6 2,2,5,5-Тетрахлоробифенил (PCB-52) µg/L 0,0005 не се прилага 0,0005 не се прилага
7 2,2,4,5,5-Пентахлоробифенил (PCB 101) µg/L 0,0005 не се прилага 0,0005 не се прилага
8 2,2,3,4,4,5-Хексахлоробифенил (PCB 138) µg/L 0,0005 не се прилага 0,0005 не се прилага
9 2,2,4,4,5,5- Хексахлоробифенил (PCB 153) µg/L 0,0005 не се прилага 0,0005 не се прилага
10 2,2,3,4,4,5,5-Хептахлоробифенил (PCB 180) µg/L 0,0005 не се прилага 0,0005 не се прилага
11 Аценафтен µg/L 3,8 50 3,8 50
12 Аценафтелен µg/L 0,64 не се прилага 0,128 не се прилага
13 Бензо(а)атрацен µg/L 0,01 не се прилага 0,01 не се прилага
14 Хризен µg/L 0,02 не се прилага 0,02 не се прилага
15 Дибензо[a,h]антрацен µg/L 0,02 не се прилага 0,02 не се прилага
16 Флуорен µg/L 2,5 не се прилага 2,5 не се прилага
17 Фенантрен µg/L 1,3 не се прилага 1,3 не се прилага
18 Пирен µg/L 0,012 не се прилага 0,012 не се прилага
III. Селско стопанство
1 Аметрин µg/L 0,1 0,1 0,1 0,1
2 Линурон µg/L 0,1 0,1 0,1 0,1
3 Прометон µg/L 1 1 1 1
4 Прометрин µg/L 0,2 0,2 0,2 0,2
5 Пропазин µg/L 0,25 0,25 0,25 0,25
6 Паратион-Етил µg/L 0,005 0,005 0,005 0,005
7 Паратион-Метил µg/L 0,01 0,01 0,01 0,01
8 Метоксихлор µg/L 0,005 0,005 0,005 0,005
9 2,4-Дихлорофеноксиацетацид + естер µg/L 0,33 1,3 0,33 1,3
10 Циперметрин * µg/L 0,1 0,4 0,1 0,4
11 Дикамба µg/L 5 10 5 10
12 Дихлорвос * µg/L 0,001 0,04 0,001 0,04
13 Диметоат µg/L 0,4 4 0,4 4
14 Фенитротион µg/L 0,01 0,01 0,01 0,01
15 Фентион µg/L 0,004 0,01 0,004 0,01
16 Малатион µg/L 0,01 0,02 0,01 0,02
17 Тербутрин * µg/L 0,13 0,13 0,13 0,13
18 Ацетохлор µg/L 0,01 0,05 0,01 0,05
19 ДДТ, 2,4-изомер µg/L 0,025 не се прилага 0,025 не се прилага
20 ДДТ, 4,4-изомер µg/L 0,01 не се прилага 0,01 не се прилага
21 S ДДТ изомери µg/L 0,025 не се прилага 0,025 не се прилага
22 Хептахлор µg/L 0,01 0,01 0,01 0,01
23 Хептахлорепоксид (цис+транс) µg/L 0,01 0,01 0,01 0,01
24 Алдрин µg/L 0,001 0,001 0,001 0,001
25 Диелдрин µg/L 0,005 0,005 0,005 0,005
26 Ендрин µg/L 0,005 0,005 0,005 0,005
27 Изодрин µg/L 0,005 0,005 0,005 0,005
28 S Алдрин + Диелдрин + Ендрин + Изодрин µg/L 0,01 не се прилага 0,005 не се прилага
29 Диазинон µg/L 0,02 0,025 0,02 0,025
30 Мекопроп * µg/L 16 160 16 160
31 Пендиметалин µg/L 0,3 0,54 0,3 0,54
32 Бентазон µg/L 3,2 35 3,2 35
33 2-метил-4-хлорофеноксиоцетна киселина (MCPA) µg/L 1,7 3,4 1,7 3,4
             
* Замърсители, включени в предложението за допълване на списъка с приоритетни вещества в Директивата за приоритeтни вещества.

 

Стандарти за качество на химични елементи и други вещества
 
Химичен елемент Мярка Вътрешни повърхностни води Други повърхностни води
      СГС - СКОС МДК - СКОС СГС - СКОС МДК - СКОС
1 Алуминий *(Al*) µg/L 15 10 (pH 6.5) 25 (pH 6.5) 10 25
2 Арсен (As) µg/L 10 25 10 25
3 Хром тривалентен (Cr(III)) µg/L 4,7 32 4,7 32
4 Хром шествалентенCr(VI) µg/L 3,4 8 0,6 32
5 Мед (Cu) µg/L 1 (CaCO3 0-50 mg/L) не се прилага 5,2 не се прилага
µg/L 6 (CaCO3 50-100 mg/L)
µg/L 10 (CaCO3 100-250 mg/L)
µg/L 22 (CaCO3 > 250 mg/L)
6 Желязо *(Fe*) µg/L 100 не се прилага 50 не се прилага
7 Манган* (Mn*) µg/L 50 не се прилага 50 не се прилага
8 Цинк (Zn) µg/L 8 (CaCO3 0-50 mg/L) не се прилага 40 не се прилага
µg/L 40 (CaCO3 50-100 mg/L)
µg/L 75 (CaCO3 100-250 mg/L)
µg/L 100 (CaCO3 > 250 mg/L)
9 Свободен цианид (CN) µg/L 1 5 1 5
10 Нефт и нефтопродукти Без видим филм на повърхността на водата и без мирис.
11 Радиологичните показатели:          
11,1 Уран µg/L 5 40 5 40
11,2 Обща алфа активност c алфа Bq.L-1 0,2      
11,3 Обща бета активност c бета Bq.L-1 0,5      
11,4 Радий 226 (Ra 226) Bq.L-1 0,1      
 
* Разтворен, добавена стойност.