Значими видове натиск върху повърхностни водни тела

Актуализираният преглед и на натиска от антропогенна дейност върху повърхностните води се основава на някои законови изисквания, а именно:

 • Съгласно ЗВ общото описание на характеристиките на РБУ включва преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните води, включително: оценка на замърсяването от точкови източници; оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на ползването на земите; оценка на въздействието върху количеството на водите, включително водовземанията; анализ на други въздействия в резултат от човешка дейност върху състоянието на водите;
 • Съгласно Глава четвърта от Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води:
 • е необходимо да се индентифицира значимия натиск от човешка дейност, на който е възможно да са подложени повърхностните водни тела в границите на всеки район за басейново управление - натиск от битови, промишлени, селскостопански дейности;
 • Идентифицирането и оценката на натиска се извършва въз основа на информация за дейностите, в съответствие с изискванията на ЗВ, Закона за опазване на околната среда, Закона за защита на растенията, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и съответните подзаконови нормативни актове по прилагането им, както и всяка друга информация, необходима за целите на анализа;
 • Извършва се оценка на податливостта на състоянието на повърхностните водни тела на натиска от човешката дейност, въз основа на събраната информация и на наличните данни от мониторинг. Оценката се използва за определяне на вероятността повърхностните водни тела в границите на РБУ да не постигнат целите за качеството на околната среда;
 • Значим натиск е този, който сам по себе си или в комбинация с други видове натиск може да доведе до непостигане на поставените екологични цели за съответното водно тяло.

Анализът на антропогенния натиск се извършва по единен национален подход за всички райони за басейново управление в България.

За Източнобеломорски район е направен анализ на натиска от различен тип върху повърхностните водни тела. Въз основа на събрана, анализирана и обработена информация за района за басейново управление са идентифицирани следните категории натоварвания върху повърхностните води:

 • Натиск от точкови източници на замърсяване;
 • Натиск от дифузни източници на замърсяване, включително преглед на ползването на земята;
 • Натиск от физични изменения / Хидроморфологичен натиск;
 • Натиск от инвазивни видове;
 • Натиск от климатични изменения.

Отделните типове натиск са представени подробно по-долу в този раздел, където е направен и анализ по видове натиск.

 

Възможни потенциални въздействия и индикаторите за тяхното отчитане върху повърхностните води

Движеща сила/ Източник на натиск

Категория натиск

Потенциално въздействие върху повърхностните води и/или водните екосистеми

Мониториран показател с отклонения

Урбанизация/ Промишленост/ Селско стопанство/ Климатични изменения

Точкови източници на замърсяване/Дифузни източници на замърсяване/ Хидроморфологичен натиск/Изменение на климата

Органично замърсяване

 1. Разтворен кислород;
 2. БХКП5;
 3. Електропроводимост;
 4. Биологични елементи за качество.

Урбанизация/ Промишленост/ Селско стопанство

Точкови източници на замърсяване/ Дифузни източници на замърсяване

Замърсяване с хранителни елементи

 1. Азот (N) - Общ азот (Ntot);
 2. Фосфор (Р) - общ фосфор (Ptot);
 3. Неорганичен азот;
 4. Амоняк (NH4);
 5. Нитрат (NO3);
 6. Нитрит (NO2);
 7. Фосфати (РО4);
 8. Биологични елементи за качество.

Урбанизация/ Промишленост/ Селско стопанство

Точкови източници на замърсяване/Дифузни източници на замърсяване

Киселинност

 1. pH;
 2. Биологични елементи за качество.

Урбанизация/

Промишленост

Точкови източници на замърсяване/Дифузни източници на замърсяване

Замърсяване с приоритетни вещества

 1. Списък на определените приоритетни вещества в България;
 2. Биологични елементи за качество.

Урбанизация/

Промишленост/

Защита от

наводнения/

Климатични

изменения

Точкови източници на замърсяване/ Дифузни източници на замърсяване/ Хидроморфологичен натиск/Изменение на климата

Други значителни въздействия

 1. Специфични замърсители;
 2. Биологични елементи за качество.

Урбанизация/

Промишленост/

Селско стопанство/

Защита от

наводнения/

Климатични

изменения

Хидроморфологичен натиск/Изменение на климата

Промяна на местообитания

Биологични елементи за качество

Промишленост/

Климатични

изменения

Точкови източници на замърсяване/Изменение на климата

Повишаване на температурата

 1. Температура;
 2. Биологични елементи за качество.

 

Като точкови източници на замърсяване в Източнобеломорски район са разгледани:

 • канализации и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) от населени места (агломерации);
 • индустриални емитери, заустващи отпадъчни води в повърхностни води;
 • животновъдни ферми, заустващи в повърхностни води;
 • рибовъдство.