Значими видове натиск върху повърхностни водни тела

Заключения за типа и мащаба на натиска може да бъде направен чрез фигурата по-долу. В тях е представен броят на повърхностните водни тела, които са подложени на съответния тип натиск. Видно е, че от най-голямо значение за басейна на р. Марица е натискът, породен от точкови източници – градски отпадни води, следван от натиска от дифузни източници – селско стопанство, друг натиск, други дифузни източници, точкови източници – индустрия, регулиране на оттока и морфологични изменения и водоползване.

Необходимо е да се уточни, че в понятието „друг натиск” се включват следните видове натиск: ерозия на водосбора, замърсяване от стари рудници, засушаване и недостиг на вода или неизвестен товар.

Понятието „други дифузни източници” включва дифузно замърсяване с отпадъци.

С най-голямо значение за р. Марица, определен с ПУРБ е натискът, породен от точкови източници: градски отпадъчни води от ГПСОВ – Пловдив и индустриални емитери („КЦМ” – АД и „Агрия” АД).