Участвай с нас ...

“Недопускайте причиняването на вреди в нарушение на действащите разпоредби по опазването на водите.” 

Дейности, влияещи върху проводимостта на реката:

 

• Не депонирайте строителни
и битови отпадъци в
речното легло

• Не разрушавайте диги,
оградните стени и
брегоукрепителните
съоръжения

• Не нарушавайте
крайречната растителност
и естествените
местообитания