Водно ниво

Графика за нивото на р. Марица
Легенда за води качество: Без опасни води    Предупреждение    Риск за тревога    Тревога

72700, Пловдив, 30.01.2023 08:00

Alert level
Ниво на тревога

Няма въведен коментарNo comment inserted