Значими видове натиск върху подземни водни тела

Възможни потенциални въздействия и индикаторите за тяхното отчитане върху подземните води

Движеща сила/ Източник на натиск

Категория

натиск

Потенциално въздействие върху повърхностните води и/или водните екосистеми

Мониториран показател с отклонения

Селско стопанство/Урбанизация

Дифузен

източник/

Точков

източник

Замърсяване с биогенни елементи и органични вещества

 1. Нитрати
 2. Фосфати
 3. Амоний
 4. Сулфати
 5. Пестициди

Промишленост/

Урбанизация

Точков

източник

Замърсяване с тежки метали, металоиди, приоритетни вещества

 1. Желязо
 2. Манган
 3. Хром
 4. Никел
 5. Олово
 6. Кадмий и др. от списък на определените приоритетни вещества

Промишленост/ Селско стопанство

Точков

източник

Замърсяване с нефтопродукти, летливи органични съединения, полициклични ароматни въглеводороди /PAH/, метали, металоиди, устойчиви органични замърсители /пестициди/

 1. Нефтопродукти
 2. Въглерод съдържащи органични съединения
 3. Желязо
 4. Манган
 5. Хром
 6. Никел
 7. Олово
 8. Кадмий и др. от списък на определените приоритетни вещества
 9. Пестициди

Значимостта на натиска от водовземане е определена по цели на водовземане и общо за всички цели по подземни водни тела (Вж. Приложение № 32 Значимост на натиска от водовземане от подземни води (7 карти)