Местообитания и видове

Зони по „Натура 2000”, обявени съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

На територията на Община Пловдив е обявена Защитена зона „Река Марица“ в басейна на водно тяло с код  BG3MA500R117. Съгласно ПУРБ е определена следната цел, със срок за постигане 2021 година:

  • Постигане на благоприятен природозащитен статус (БПС) на предмета на опазване на защитената зона

 

Зони по „Натура 2000”, обявени съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици

На територията на Община Пловдив са обявени две Защитени зони, съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици в басейна на водно тяло с код BG3MA500R117 - Защитена зона  „Рибарници Пловдив“ и Защитена зона Марица-Пловдив. Съгласно ПУРБ е определена следната цел със срок за постигане съответно 2021 година и 2027 година:

  • Постигане на благоприятен природозащитен статус (БПС) на предмета на опазване на защитената зона, за който поддръжката или подобряването на състоянието на водите е важен фактор

 

Зони за защита според българския Закон за защитените територии

На територията на Община Пловдив е обявена Защитена територия „Нощувка на малък корморан-Пловдив“ в басейна на водно тяло с код BG3MA500R117. Съгласно ПУРБ е определена следната цел, със срок за постигане 2021 година:

  • Опазване на местообитанията на видовете съгласно целта за обявяване на защитената територия от Заповед за обявяване No.РД-644 от 05.09.2006 година