Интегриран воден проект - I фаза

Проектът предвижда да бъдат подменени 14 километра водопроводи и 800 сградни отклонения, 16.1 километра второстепенна канализационна мрежа; ще бъде извършена рехабилитация на 2.8 километра от съществуващия колектор VII; изграждане на разтоварващ колектор VII; както и ще бъде извършена реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадни води - Пловдив.

Чрез реализиране на проекта ще се осигури и екологосъобразно третиране на утайките чрез подготовката им за използване в селското стопанство. С подмяната на 19 километра канализация ще се преустанови редовното наводняване на приземните етажи в ниската част на града.

Модернизирането на 14 километра водопровод ще подобри качеството на водата, ще намали честите аварии по мрежата и така дори и в сухите месеци до пловдивчани ще достига качествена питейната вода. 

Основната цел –

  • постигане на съответствие с европейските изисквания за водите, изпускани от градски ПСОВ (Директива 91/271/EEC на Съвета) при икономически изгодни условия.
  • намаляване на притока на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника река Марица.
  • отстраняването на азот и фосфор

Технология:           

  • анаеробно стабилизиране на утайките
  • механично обезводняване
  • термично изсушаване

Биологичното пречистване е предназначено за отстраняване на въглерод, азот и фосфор. Първата стъпка от биологичното пречистване ще бъде анаеробен резервоар за засилено биологично отстраняване на фосфор (ЗБОФ). След това отпадъчните води ще преминават през биобасейните, където ще се извършват процеси на нитрификация и денитрификация. Крайната стъпка от биологичния процес ще бъде вторичното утаяване.

За аварийни ситуации допълнително ще бъдат изградени резервоар за утаяващи агенти и дозаторно стопанство за химическо отстраняване на фосфор допълнително. Утаяването на фосфатите е необходимо при всички случаи на недостатъчна ефективност на ЗБОФ.

Реконструкция – изграждане, подмяна, ремонт, доставка и монтаж „по пътя на водата“ - % и

Реконструкция – изграждане, подмяна, ремонт, доставка и монтаж „по пътя на утайката“ - %

 

Следната фигура показва план на ПСОВ – Пловдив след реконструкция и разширение

1.Решетки; 2. Помпена станция вход, 3. Аерирани пясъкозадържатели; 4. Първични утаители; 5. Анаеробен резервоар 6. Анаеробни басейни (ЗБОФ) 7. Резервоари активна утайка; 8. Утаяване с утаяващ агент,  9. Вторични утаители; 10. Дезинфекция, 11. Уплътнители; 12.  Сграда при анаеробните изгниватели; 13. Анаеробни изгниватели; 14. Газхолдер и газова горелка; 15.  Обезводняване на утайката; 16. Топлинно изсушаване на утайката, 17.  Изсушителни полета, 18. Зона за инсинератор за утайка

 

Съгласно „Идеен проект ПСОВ“ е изготвена от „Kocks Consult GmbH” изготвен от консорциум с „Dr. Pecher AG, Dahlem Consulting Engineers GmbH & Co. KG, Plejades GmbH, Pecher + Vassilev Water Consulting Holding GmbH & Co KEG”, в рамките на проект за «Техническа помощ за подготовка на интегрирани водни мерки в градовете Пловдив и Добрич» - EuropeAid /124488/D/SV/BG са предвидени следните мерки за рехабилитация „по пътя на водата“ и „по пътя на утайката“:

 

Мярка

 

ВХОДНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ

Входна помпена станция (подмяна на 1 помпа)

Нов пясъкозадържател с мазноуловител

Първични утаители (подмяна на 4 калочистача)

 

БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ

Безкислороден селектор

Нови анаеробни резервоари за биологично отстраняване на фосфор

Реконструкция на съществуващите биобасейни (във връзка с преустройството за отстраняване на биогенни елементи и условията на входящия поток)

Нови биобасейни (във връзка с отстраняването на биогенни елементи и условията на входящия поток)

Ново МиЕ оборудване за биобасейните

Дозираща инсталация за утаяващ агент за химическо отстраняване на фосфор

 

ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКА

Първичен уплътнител (рехабилитация + подмяна на механично оборудване на един резервоар)

Демонтаж на съществуващо оборудване, което не се използва

Нова сграда при изгнивателите за помпена станция за утайки и за оползотворяването на газа

Нова система за оползотворяване на газа (котел + когенератор)

Нова помпена станция за утайка / топлообменник (MиE оборудване)

Нови анаеробни изгниватели

Вторичен уплътнител (рехабилитация + подмяна на механично оборудване на 1 резервоар)

Обезводняване на утайка

Събиране и разпределение на нова утайка (пресоващи винтове, контейнери, покривна конструкция)

Нов газхолдер и горелка

Изсушаване на утайка

През 2012 година е избран изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - Инженеринг”.

Предметът на поръчката е "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг", съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга). Предметът на поръчката включва проектиране, строителство, пускане в експлоатация, обучение на експлоатационния персонал и отговорност в периода на дефекти на обект ПСОВ Пловдив и по-конкретно:

A. Допълнителни проучвания и проектиране:

Допълнителни проучвания при необходимост (хидрогеоложки проучвания в допълнение към съществуващите проектни данни, оценка на състоянието на съществуващите конструкции, протоколи от анализи на замърсяване на входа в ПСОВ, заустването на отпадъчните води във водоприемника, др.) - Топографско заснемане.

Предварителни сондажи и проучвания на площадковите мрежи, ако е необходимо.

Изготвяне на работен проект по всички части на инвестиционното проектиране, както и съответните изчисления и обяснителни записки, включително пътни и комунални мрежи, както и чертежи и схеми на оборудването, чертежи за монтаж и демонтаж, в съответствие с идейния проект, одобрен от Възложителя.

Подробни работни графици за изпълнение на строителните дейности и техническо описание.

Б. Изпълнение

Изграждане на строителната площадка и извършване на подготвителни дейности;

Изпълнение на строителни работи съгласно одобрения работен проект и програмата за изпълнение на дейностите;

Изпълнение на част „електро, електро-механично и хидро-механично оборудване” съгласно одобрения работен проект и програмата за изпълнение на дейностите, включително доставката, изпитването и транспортирането до площадката на всички необходими материали и оборудване и тяхното влагане или монтаж и настройване;

Пускане в експлоатация на инсталациите и извършването на изпитания, определени в Изискванията на Възложителя.

Осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, както и екзекутивни чертежи по всички части.

В. Обучение на експлоатационен персонал

 

Финансиране: МОСВ, Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 година"