Мониторинг на повърхностни води

Данни за състоянието на река Марица по основни физикохимични показател в пункт, на територията на Община Пловдив може да проследите тук. 

Данни за състоянието на река Марица по основни биологични елементи за качество в пункт, р. Марица в гр. Пловдив - повърхностни води:

 

 

Начинът на визуализация е направен на база класифициране на екологичното състояние на повърхностни води от категория "река", нормативно уреден с Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.

Мониторинг на повърхностни води

Мониторингът на повърхностните води е част от националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) и обхваща програми за контролен и оперативен мониторинг. Целта на мониторинговите програми за контролен мониторинг е да осигурят необходимата информация за оценка на състоянието на водите в рамките на речния басейн или подбасейн. Оперативните програми за мониторинг следва да определят състоянието на водните тела в лошо състояние и да оценят промените, които са настъпили в резултат от прилагането на програмата от мерки. Мрежите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води и измерваните показатели в тях са регламентирани със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД – 182/26.02.2013 г.

На територията на Басейнова Дирекция Източно-беломорски район са ситуирани 35 пункта за контролен мониторинг и 118 пункта за оперативен мониторинг.

Показателите, които се наблюдават в съответствие с издадената заповед на МОСВ са разделени в три основни групи – биологични, физикохимични и хидроморфологични елементи за качество.

 Хидробиологичен мониторинг на повърхностни води

Хидробиологичният мониторинг на повърхностните води се провежда в съответствие със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД – 182/26.02.2013 г. Заповедта предвижда провеждането на хидробиологичен мониторинг на повърхностни води от категориите река, езеро/язовир и крайбрежни води. Броят на пунктовете за хидробиологичен мониторинг на територията на България за категория река е 1490, за категория езеро/язовир е 109 и за крайбрежни води е 21. Предвидените за хидробиологичен мониторинг пунктове не се обследват изцяло всяка година - изпълнението на програмите е разпределено в периода 2013 – 2015 г. като ежегодно се обслужват между 500 и 600 пункта в зависимост от капацитета на аналитичните лаборатории и планираните програми от Басейновите дирекции. На територията на ИБР са разкрити 726 пункта за ХБМ, като всяка година се извършва мониторинг в над 300 пункта.

За извършване на хидробиологичният мониторинг на повърхностни води, категория „река“ в ИАОС се използват следните биологични елементи за качество: фитобентос, макрозообентос, макрофити и риби. Методиките за тези биологични елементи са утвърдени със Заповед № РД-591/26.07.2012 г. на министъра на околната среда и водите и се използват при определяне на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела от категория „река“.

Хидробиологичният мониторинг е въведен в НСМОС през 1998. Той се провежда от 10 регионални лаборатории към ИАОС, както и от експерти  от научни институти за биологичните елементи във водните тела от категория „езеро”. „преходни води” и „морски води”, както и за БЕК Риби в категория „река”.

Мониторинг на хидроморфологичните елементи за качество

През 2012 г. по обществена поръчка, стартирана от ИАОС, е проведен мониторинг на хидроморфологичните елементи за качество в речните басейни на Марица, Струма, Камчия и Велека. Предстои разработване на методика за оценка на екологичното състояние по хидроморфологични елементи, при която ще се използват резултатите от проведения мониторинг.

Мониторинг на физикохимичните елементи за качество

Физикохимичните елементи са разделени в три групи, мониторингът на които се провежда от регионалните лаборатории към ИАОС :

  • Основни физикохимични показатели - температура, pH, неразтворени вещества, електропроводимост, биогенни елементи (NH4-N, NO3-N, PO4), разтворен кислород, наситеност с кислород, перманганатна окисляемост, БПК, ХПК, желязо, манган, сулфати, хлориди и др.;

  • Специфични замърсители - органични вещества, тежки метали и металоиди, цианиди, феноли и други специфични вещества.

  • Приоритетни вещества - силно токсични, устойчиви и лесно биоакумулиращи се вещества. Броят им е 33.

Регионална Лаборатория Пловдив (РЛ Пловдив) е лабораторен комплекс в структурата на ИАОС с дългогодишни традиции в областта на анализа на всички компоненти на околната среда. Тя провежда мониторинг и анализ на физикохимичните елементи за качество и хидробиологичен мониторинг за БЕК Макрозообентос и БЕК Макрофити в реки.

 

   

Честота на мониторинг

Подборът на показателите и честота на анализ в пунктовeте за мониторинг на водите е съобразен с изискванията на Приложение V на Рамковата директива за водите.

В Анекс V на РДВ са посочени елементи за качество (биологични, хидроморфологични и физикохимични), както и минималната честотата, с която е необходимо да се провежда мониторинг, за да се осигури необходимата информация за оценката на състоянието на водните тела:

 

Предвидено е програмата за контролен мониторинг в периода на първия ПУРБ да се изпълнява с честота 1 път на 3 години (2 пъти за целия ПУРБ – през 2012 и 2015 година). В пунктовете за контролен мониторинг, докладвани пред ЕК (вкл. р. Марица, гр. Пловдив) наблюденията се извършват всяка година. Програмата за оперативен мониторинг се изпълнява без прекъсване в рамките на ПУРБ. По този начин се осигуряват необходимите резултати за:

  • оценката на състоянието на водните тела (представена в докладите за състоянието на водите на територията на ИБР, подготвяни всяка година от Басейнова дирекция - Пловдив);
  • оценката на ефекта ог прилагането на планираните мерки в ПУРБ (2014-2015 г.);
  • подготовката на програмите за мониторинг на водите при актуализиране на ПУРБ (2014-2015 г.)