Мониторинг на повърхностни води

Данни за състоянието на река Марица по основни физикохимични показател в пункт, на територията на Община Пловдив може да проследите тук. 

Данни за състоянието на река Марица по основни биологични елементи за качество в пункт, р. Марица в гр. Пловдив - повърхностни води:

 

 

Начинът на визуализация е направен на база класифициране на екологичното състояние на повърхностни води от категория "река", нормативно уреден с Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.

Мониторинг на повърхностни води

Мониторингът на повърхностните води е част от националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) и обхваща програми за контролен и оперативен мониторинг. Целта на мониторинговите програми за контролен мониторинг е да осигурят необходимата информация за оценка на състоянието на водите в рамките на речния басейн или подбасейн. Оперативните програми за мониторинг следва да определят състоянието на водните тела в лошо състояние и да оценят промените, които са настъпили в резултат от прилагането на програмата от мерки. Мрежите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води и измерваните показатели в тях са регламентирани със заповед на министъра на околната среда и водите.

На територията на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район са ситуирани пунктове за контролен мониторинг и пунктове за оперативен мониторинг.

Показателите, които се наблюдават в съответствие с издадената заповед на МОСВ са разделени в три основни групи – биологични, физикохимични и хидроморфологични елементи за качество.

 Хидробиологичен мониторинг на повърхностни води

Хидробиологичният мониторинг на повърхностните води се провежда в съответствие със заповед на министъра на околната среда и водите. Заповедта предвижда провеждането на хидробиологичен мониторинг на повърхностни води от категориите река, езеро/язовир и крайбрежни води. Определени са броят на пунктовете за хидробиологичен мониторинг на територията на България за категория река, за категория езеро/язовир и за крайбрежни води. Предвидените за хидробиологичен мониторинг пунктове не се обследват изцяло всяка година - изпълнението на програмите е разпределено в периода 2016 – 2020 г. като ежегодно се обслужват между 500 и 600 пункта в зависимост от капацитета на аналитичните лаборатории и планираните програми от Басейновите дирекции. На територията на ИБР са разкрити 726 пункта за ХБМ, като всяка година се извършва мониторинг в над 300 пункта.

За извършване на хидробиологичният мониторинг на повърхностни води, категория „река“ в ИАОС се използват следните биологични елементи за качество: фитобентос, макрозообентос, макрофити и риби. Методиките за тези биологични елементи са утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите и се използват при определяне на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела от категория „река“.

Хидробиологичният мониторинг е въведен в НСМОС през 1998. Той се провежда от 10 регионални лаборатории към ИАОС, както и от експерти  от научни институти за биологичните елементи във водните тела от категория „езеро”. „преходни води” и „морски води”, както и за БЕК Риби в категория „река”.

Мониторинг на хидроморфологичните елементи за качество

Проведен е мониторинг на хидроморфологичните елементи за качество в речните басейни на Марица, Струма, Камчия и Велека. 

Мониторинг на физикохимичните елементи за качество

Физикохимичните елементи са разделени в три групи, мониторингът на които се провежда от регионалните лаборатории към ИАОС :

  • Основни физикохимични показатели - температура, pH, неразтворени вещества, електропроводимост, биогенни елементи (NH4-N, NO3-N, PO4), разтворен кислород, наситеност с кислород, перманганатна окисляемост, БПК, ХПК, желязо, манган, сулфати, хлориди и др.;

  • Специфични замърсители - органични вещества, тежки метали и металоиди, цианиди, феноли и други специфични вещества.

  • Приоритетни вещества - силно токсични, устойчиви и лесно биоакумулиращи се вещества. Броят им е 33.

Регионална Лаборатория Пловдив (РЛ Пловдив) е лабораторен комплекс в структурата на ИАОС с дългогодишни традиции в областта на анализа на всички компоненти на околната среда. Тя провежда мониторинг и анализ на физикохимичните елементи за качество и хидробиологичен мониторинг за БЕК Макрозообентос и БЕК Макрофити в реки.

 

   

Честота на мониторинг

Подборът на показателите и честота на анализ в пунктовeте за мониторинг на водите е съобразен с изискванията на Приложение V на Рамковата директива за водите.

В Анекс V на РДВ са посочени елементи за качество (биологични, хидроморфологични и физикохимични), както и минималната честотата, с която е необходимо да се провежда мониторинг, за да се осигури необходимата информация за оценката на състоянието на водните тела:

 

Предвидено е програмата за контролен мониторинг в периода на втория ПУРБ да се изпълнява с честота 1 път на 3 години (2 пъти за целия ПУРБ). В пунктовете за контролен мониторинг, докладвани пред ЕК (вкл. р. Марица, гр. Пловдив) наблюденията се извършват всяка година. Програмата за оперативен мониторинг се изпълнява без прекъсване в рамките на ПУРБ. По този начин се осигуряват необходимите резултати за:

  • оценката на състоянието на водните тела (представена в докладите за състоянието на водите на територията на ИБР, подготвяни всяка година от Басейнова дирекция - Пловдив);
  • оценката на ефекта от прилагането на планираните мерки в ПУРБ (2016-2020 г.);