Норми за опазване на човешкото здраве

За отлагане крайния срок 2010г. за достигане на пределно допустими стойности за азотен диоксид Министерството на околната среда и водите попълни нотификация от страна на Р. България за всички общини на територията на страната с превишения на азотен диоксид. За Община Пловдив нотификационната форма се попълни на база разработка "Актуализация на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух" и План за действие за периода 2011-2013г за замърсителите ФПЧ10 и азотен диоксид приета с Решение на Общински съвет Пловдив.

Постигнат ефект: С Решение от 05.09.2012г. Европейската комисия даде положителна оценка за отлагане крайния срок за достигане на пределно допустими стойности за азотен диоксид до 2013г. в двете зони за следене качеството на атмосферния въздух на територията на страната ни, една от които е Община Пловдив.

Норми за опазване на човешкото здраве, съгласно Приложение №1  на Наредба № 12 от 15. 07. 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.).

Забележка: съгласно цитираната по-горе Наредба № 12 нормите за фини прахови частици с размер до 10 µg  (ФПЧ10са средногодишна и средноденонощна, която се осреднява от 0 до 24 часа.

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА СТОЙНОСТ ДОПУСТИМО ОТКЛОНЕНИЕ /ДО/ ДАТА НА ПОСТИГАНЕ
SO2 средночасова 350 µg/m3 – да не се превишават повече от 24 пъти за една календарна година /КГ/ 150 µg/m3 1.01.2005 г.
средноденонощна 125 µg/m3 – да не се превишават повече от 3 пъти за КГ няма 1.01.2005 г.
NO2 средночасова 200 µg/m3 – да не се превишават повече от 18 пъти за КГ 50 % намаляващи линейно 31.12.2013 г.
средноденонощна 40 µg/m3 50 % намаляващи линейно 31.12.2012 г.
ФПЧ10 средноденонощна 50 µg/m3 – да не се превишават повече от 35 пъти за КГ 50 % 1.01.2005 г.
средногодишна 40 µg/m3 20 % 1.01.2005 г.
ФПЧ2,5 средногодишна 25 µg/m3 20 % – на 11.06.2008 г. намаляващи линейно 1.01.2015 г.
средногодишна 20 µg/m3   1.01.2020 г.
Олово средногодишна 0,5 µg/m3 100 % 1.01.2005 г.
Бензен средногодишна 5 µg/m3 100 % намаляващи линейно 1.01.2010 г.
Въглероден оксид Максимална 8-часова средна стойност за денонощие 10 µg/m3 60 % 1.01.2005 г.
Краткосрочна целева норма за озон Максимална 8-часова средна стойност за денонощие 120 µg/m3 – да не се превишават повече от 25 дни на КГ, осреднено за 3 г.   1.01.2010 г.
Дългосрочна целева норма за озон Максимална 8-часова средна стойност за денонощие 120 µg/m3   Не е определена

Приложно поле на Наредба № 12 от 15. 07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.)

Алармени прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон, както и информационен праг за озон;
Норми за опазване на човешкото здраве за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Показател Период на измерване/осредняване Алармен праг Информационен праг
SO2 Измерени през 3 последователни часа 500 µg/m3  
NO2 Измерени през 3 последователни часа 400 µg/m3  
озон Осредняване - 1 час (за алармения праг- да се измерва през 3 последователни часа) 240 µg/m3 180 µg/m3