Изисквания и контрол върху дървесината

 

Във връзка с приета Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията върху дървесината, която се използва за битово отопление, Община Пловдив информира, за изискванията на дървесината, използвана за битово отопление. Същата трябва да отговаря на следното:

 

1. Да е суха;

2. Да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;

3. Да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;

4. Да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.

Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина са съгласно Приложение към чл. 6, ал. 3 от Наредба№ 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията върху дървесината, която се използва за битово отопление :

 

Вид на дървесината

Размери на дървесината

Период в месеци

твърди широколистни

меки широколистни

иглолистни

Обла небелена

дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см

14

12

12

дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см

12

11

10

дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см

13

12

11

дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см

10

9

8

дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см

7,5

7

7

дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см

6

5,5

5

дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см

5

4,5

4

дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см

3,5

3,5

3,5

Цепена или фасонирана

дължина над 2 м

8

7,5

7,5

дължина от 1 до 2 м

6,5

5,5

5

дължина от 0,4 до 1 м

4,5

3,5

3

дължина до 0,4 м

3

3

2,5

 

В изпълнение на чл. 7, ал 1 от Наредбата продавачът на дървесина за битово отопление задължително информират купувача към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.

Лицата, издаващи превозни билети за транспортиране на дървесина по чл. 211 от Закона за горите, задължително вписват в него към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.

Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово отопление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват.

Община Пловдив информира, че в изпълнение на компетенциите си ще осъществява контрол по условията и реда при използването на дървесината за битово отопление, като при извършването на проверки при необходимост ще привлича представители и на други компетентни ведомства.

Пълния текст на Наредбата