Мониторинг на питейни води

Водоснабдяването на гр. Пловдив основно се извършва от 54 броя тръбни сондажни кладенци, водите от които посредством 4 помпени станции – „Юг”, „Север”, „Изток - 1” и „Изток - 2”, се подават във водопроводната мрежа на града. Водоснабдяването на кв. “Коматево” се извършва от речно водохващане на р. Тъмрашка чрез ПС “Храбрино”.

Мониторинг на питейните води

Стандартите, на които трябва да отговаря водата за консумация са регламентирани от  Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.; Изм. – ДВ, бр. 1 от 2011 г.) 

Качеството на водата се определя от три категории показатели:

  • Органолептични показатели - цвят, вкус, мирис, мътност;
  • Химични показатели –  желязо, манган, амониеви йони, нитрати, нитрити, сулфати, фосфати, остатъчен хлор и др.;
  • Микробиологични показатели: Ешерихия коли и колиформи, клостридиум перфрингес, ентерококи и др.

Несъответствието по микробиологични показатели има водещо здравно значение.

Качествените показатели са обект на постоянен и периодичен мониторинг (системен контрол) от страна на Регионалните здравни инспекции (РЗИ). 

Мониторингът на повърхностни води, използвани за питейно- битово водоснабдяване питейните води се провежда от Басейновите дирекции и „ВиК” дружествата, в съответствие с раздел ІІІ на Наредба № 12 от 18.06.2002 г. За успешното реализиране на програмите за мониторинг, последваща оценка на резултатите и осъществяването на ефективен контрол, на водата добивана за питейно-битово водоснабдяване, в началото на всяка календарна година Басейновите дирекции разработват Програми за контролен и собствен мониторинг на питейните води. Програмите се регламентират със заповед на Министъра на околната среда и водите.

Регламентирана е мрежата за мониторинг на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Честотата на пробонабиране - зависи от броя на населението, обслужвано от този водоизточник и е от 1 до 12 пъти годишно. 
Показателите за контрол и мониторинг са групирани в следните три групи:

  • І група – рН, цвят, неразтворени вещества, температура, електропроводимост, мирис, нитрати, хлориди, фосфати, ХПК, разтворен кислород, БПК и амониеви йони; 
  • ІІ група – желязо, манган, мед, цинк, сулфати, повърхностно активни вещества, феноли, азот по Келдал, колиформи-общо, фекални колиформи; 
  • ІІІ група – флуориди, бор, арсен, кадмий, хром общ, олово, селен, живак, барий, цианиди разтворени или емулгирани въйглеводороди, полициклични ароматни въглеводороди, пестициди общо, екстрахируеми вещества, фекални стрептококи и салмонела.

В зависимост от получените резултати от провеждането на мониторинга водите предназначени за питейно- битови нужди се категоризират в три категории А1, А2, А3. Категоризацията се извършва от Басейновите дирекции, съвместно с органите за държавен санитарен контрол. 
Пробовземанията и анализите се извършват от Регионалните лаборатории към ИАОС, от ВиК –дружествата, за целите на собствения мониторинг и от РЗИ. Резултатите от анализите се предоставят на Басейновите дирекции за изготвяне на Годишни доклади за състоянието на водите за питейно- битово водоснабдяване, които се публикуват на интернет страниците на всяка Басейнова дирекция. 

Актуална информация за твърдост на питейна вода на територията на Пловдив може да видите, публикувани от "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Пловдив.

Актуално състояние за вида и броя проби от проведения мониторинг на води от Регионална здравниа инспекция Пловдив може да видите публикувани на техния сайт