Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

Стратегическата карта за шум за агломерация Пловдив (СКШ) e приета с Решение № 311, взето с Протокол № 15 от 03.08.2009 г. на Общински съвет – Пловдив. Целта на СКШ е определяне степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в нея. Съдържа текстова и графична информация за предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. С помощта на стратегическата карта за шум за агломерация Пловдив са определени приоритетите за планиране на действията и е направена преценка за броят на хората, изложени на въздействието на шум. Електронен вариант на Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив може да разгледате тук.