Пунктове за мониторинг на повърхностните води

Мрежата за мониторинг на повърхностните води включва пунктове за контролен и оперативен мониторинг. В програмата за контролен мониторинг на територията на ИБР са определени представителни пунктове за състоянието на водите в речните басейни и подбасейни, за отделни типове водни тела, както и за референтни места (неповлияни от човешка дейност). Един от най-важните пунктове за контролен мониторинг в средното течение на р. Марица, докладван пред Европейската комисия е пунктът в гр. Пловдив (мост до Университета за хранителни технологии). Програмата за оперативен мониторинг на територията на ИБР са определени пунктове, разположени във водни тела с лошо състояние на водите. В тях се наблюдават физикохимичните и биологични показатели, индикативни за вида и степента на замърсяване на водите. В пункта за оперативен мониторинг на р. Марица, след заустване от ГПСОВ-Пловдив се наблюдава въздействието от пречистените отпадъчни води от гр. Пловдив.

Допълнително е разработена програма за хидробиологичен мониторинг на територията на ИБР, включваща пунктове в реки и езера/язовири, като всяка година се извършва мониторинг в повече от 300 пункта.

 

Автоматична мониторингова станция

На територията на Община Пловдив с решение на Общински съвет Пловдив е предоставен терен от 25 кв.м. в УПИ I – зеленина, кв. 561а, по плана на Пета градска част, гр. Пловдив за монтиране на Автоматична станция за мониторинг на води № PLO-01. За ситуирането й е издадено разрешение за поставяне от Кмета на район "Северен". Процедурата е инициирана през 2012 година от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и съответно разрешителните режими са издадени в качеството й на собственик на станцията.