Зони за защита на водите

За зона „Порови води в Неоген – Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район“ - подземни ВТ, използвани за питейни нужди с Код BG3G00000NQ018 е определена следната основна цел:

Постигане на съответствие със стандартите за качество на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване съгласно Наредба № 12 към Закона за водите.

Срокът за постигане на целта, съгласно ПУРБ е  2027 година.

 

На територията на община Пловдив не са определени зони, чувствителни към биогенни елементи, определени като чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО и зони, обявени като уязвими съгласно Директива 91/676/ЕИО.