План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район

Целта на Рамковата директива за водите (РДВ) е установяването на рамка за защита на водите (повърхностни, подземни, крайбрежни или международни). Чрез РДВ страните от Европейски съюз се задължават да предпазват от бъдещо влошаване и да подобряват качеството на водните екосистеми. Основната цел на План за управление на речния басейн на р. Марица е постигането на “добро екологично състояние” до 2015 г.

Добро екологично състояние означава “Състоянието на повърхностното водно тяло, в което стойностите на биологичните му качествени показатели показват ниски нива на изкривяване, получени вследствие човешки дейности, и те се отклоняват незначително от състоянието на повърхностно водно тяло в ненарушени условия.”

ПУРБ е изготвен с помоща на проект “Разработване на планове за управление на речните басейни”, приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013 година, финасирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и национално съфинансиране  

Заповед за утвърждаване на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район -No РД-292 /22.03.2010 

Становище по екологична оценка - No 5-2/2009

 

В приложение № М 7-1 на ПУРБ са посочени следните основни мерки за постигане на добро състояние на повърхностните води до 2015 г на разглежданото водно тяло:

  • Доизграждане на канализационни мрежи за н.м. с 2000 – 10000 екв.ж.
  • Изграждане на ПСОВ за н.м. 2000 – 10000 екв.ж
  • Доизграждане на канализация и осигуряване на подходящо пречистване на н.м. под 2000 екв.ж.
  • Съобразяване на управлението на водите с условията за постигане на БПС на предмета на опазване на ЗЗ BG0000429 Река Стряма, BG0000444 Река Пясъчник, BG0000194 Река Чая, BG0000578 Река Марица, BG0001033 Брестовица.

За създаване на организация за актуализация на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и за разработване на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район и осигуряване на възможност за консултация с обществеността и заинтересованите страни от разработването на ПУРБ и ПУРН в съответствие с чл.168б и чл.146о от закона за водите са изготвени График и Работна програма за ПУРБ и ПУРН за Източнобеломорски район за периода 2016 -2021 г. и График с МЕРКИ за консултация.