Пунктове за мониторинг на подземни води

Мониторинг на подземни води

Мониторингът, който се извършва за подземните води е мониторинг за качеството (химично състояние) и мониторинг за количеството (количествено състояние).

Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в Източнобеломорски район – басейна на р. Марица обхваща общо няколко хидрогеоложки пунктa, като в част от тях се провежда контролен мониторинг. Резултатите от анализите през годината се докладват пред Европейската комисия. Провежда се оперативен мониторинг, като резултатите от анализите през годината се докладват пред Европейската комисия. Провежда се контролен и оперативен мониторинг.

На територията на  Община Пловдив е определен един пункт за контролен мониторинг на химичното състояние на подземно водно тяло с код BG3G00000NQ018. 

Честота на мониторинг

Оперативен мониторинг се извършва всяка година, а контролен мониторинг - само една година в рамките на ПУРБ (2016-2020).

Подземните води се оценяват въз основа на информация, която Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) изпраща на Басейнова дирекция Източнобеломорски район. Пробите са анализирани в Регионални лаборатории – Пловдив. За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране по четири групи показатели

Подборът на показателите и честота на анализ в пунктовeте за контролен мониторинг е съобразена с изискванията на Приложение V на Рамковата директива за водите.