Проекти

Приключи европейски проект за качеството на атмосферния въздух с участието на Община Пловдив

 

            Успешно приключи европейски проект „Air implementation pilot” с участие на Община Пловдив. Проектът започнал през първата половина на 2012 г. по идея на еврокомисар Поточник с осем европейски града от ЕС: Берлин (Германия), Дъблин (Ирландия), Мадрид (Испания), Малмьо (Швеция), Милано (Италия), Плоещ (Румъния), Прага (Чехия) и Виена (Австрия), беше разширен през октомври 2012 г. с още четири града един от които е Пловдив. Поканата за участието на града ни беше изпратена лично от Изпълнителния директор на Европейската агенция по околна среда и Директора на директората ”Околна среда” към Европейската комисия. Целта на пилотния проект беше да се прецезират усилията на участващите градове относно прилагане на законодателство за оценката и управлението на качеството на въздуха. Проектът нямаше за цел да реши проблемите на градовете свързани с прилагане на законодателството, а по-скоро да установи недостатъците му в настоящия момент и необходимостта от промяна в краткосрочен план.

            Докладът с резултатите от проекта беше представен за първи път на официална среща на 06.06.2013 г. в Брюксел, където в периода 04-07.06.2013 г. се състоя Конференцията „Green week 2013”. В него се отрази спецификата на метеорологичните и топографски особености на гр. Пловдив и района. Отбеляза се, че стратификацията като метеорологично явление допринася за липсата на възможности за разсейване на всякакъв вид замърсител образуван на територията на Община Пловдив – ФПЧ (фини прахови частици) и др. В такива случаи е възможно установяването на превишения на нормите за КАВ (качество на атмосферния въздух). Резултат от участието на Община Пловдив в този проект беше успеха в налагането и признаването на тази специфика.

          Доклада с изводи, констатации и заключения от начина на управление на качеството на атмосферния въздух включително и за Община Пловдив бе внесен в Европейската комисия за разглеждане и оценяване. Европейската комисия пое ангажимента да се съобрази с идентифицираните предизвикателства на градовете участници.

            Генерална дирекция ”Околна среда” /ГД ”ОС”/ към Европейска комисия и Европейска агенция по околна среда оценя усилията на общинска администрация Пловдив в изпълнението и прилагането на законодателството. Подкрепя решението на общината, една от основните стратегически цели през следващите години да е по отношение дейностите за управление качеството на атмосферния въздух. Решението съвпада с предложението на ЕС за нова Програма за действие за околната среда до 2020 г. Генерална дирекция ”Околна среда” на ЕК и Европейска агенция по околна среда подчертаха, че резултатът от пилотния проект ще се използва, като основа за осигуряване на информация за мащабни съвместни действия между (около 30) градски зони в сферата на въздуха, които да бъдат подкрепени чрез предстоящата програма LIFE+ от 2014 г.

            Все по ясно, като една от причините за недостатъците в прилагането на законодателството по управление на атмосферния въздух се очертава липсата на информираност за околната среда и в частност състояние на атмосферния въздух. В тази връзка община Пловдив се ангажира с изграждане на единен web-базиран портал за състоянието на околната среда, предназначен за обществеността с текуща ежедневна информация и визуализация за качеството на атмосферния въздух и качество на водите на р. Марица на територията на Община Пловдив. Пример за такава визуализация вече е он лайн информацията за акустичната обстановка в гр. Пловдив.

           Успешно приключи европейски проект „Air implementation pilot” с участие на Община Пловдив. Проектът започнал през първата половина на 2012 г. по идея на еврокомисар Поточник с осем европейски града от ЕС: Берлин (Германия), Дъблин (Ирландия), Мадрид (Испания), Малмьо (Швеция), Милано (Италия), Плоещ (Румъния), Прага (Чехия) и Виена (Австрия), беше разширен през октомври 2012 г. с още четири града един от които е Пловдив. Поканата за участието на града ни беше изпратена лично от Изпълнителния директор на Европейската агенция по околна среда и Директора на директората ”Околна среда” към Европейската комисия. Целта на пилотния проект беше да се прецезират усилията на участващите градове относно прилагане на законодателство за оценката и управлението на качеството на въздуха. Проектът не е обвързан с финансова рамка и нямаше за цел да реши проблемите на градовете свързани с прилагане на законодателството, а по-скоро да установи недостатъците му в настоящия момент и необходимостта от промяна в краткосрочен план.

            Отбеляза се, че стратификацията като метеорологично явление допринася за липсата на възможности за разсейване на всякакъв вид замърсител образуван на територията на Община Пловдив – ФПЧ (фини прахови частици), отработени газове от автомобили и др. В такива случаи се регистрират превишения на нормите за КАВ (качество на атмосферния въздух). Резултат от участието на Община Пловдив в този проект беше успеха в налагането и признаването на тази специфика.

            Генерална дирекция ”Околна среда” /ГД ”ОС”/ към Европейска комисия и Европейска агенция по околна среда оценя усилията на общинска администрация Пловдив в изпълнението и прилагането на законодателството. Подкрепя решението на общината, една от основните стратегически цели през следващите години да е по отношение дейностите за управление качеството на атмосферния въздух. Решението съвпада с предложението на ЕС за нова Програма за действие за околната среда до 2020 г. Генерална дирекция ”Околна среда” на ЕК и Европейска агенция по околна среда подчертаха, че резултатът от пилотния проект ще се използва, като основа за осигуряване на информация за мащабни съвместни действия между (около 30) градски зони в сферата на въздуха, които да бъдат подкрепени чрез предстоящата програма LIFE+ от 2014 г.

            Все по ясно, като една от причините за недостатъците в прилагането на законодателството по управление на атмосферния въздух се очертава липсата на информираност за околната среда и в частност състояние на атмосферния въздух. В тази връзка община Пловдив се ангажира с изграждане на единен web-базиран портал за състоянието на околната среда, предназначен за обществеността с текуща ежедневна информация и визуализация за качеството на атмосферния въздух и качество на водите на р. Марица на територията на Община Пловдив. Пример за такава визуализация вече е он лайн информацията за акустичната обстановка в гр. Пловдив.