План за действие

Планът за действие към Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив е приет с Решение № 368, взето с Протокол № 26 от 23.09.2010 г. на Общински съвет – Пловдив, бе приет и въз основа на резултатите от картографирането на шума. Той представлява част от общинската програма за опазване на околната среда, разработен е с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в агломерация Пловдив и съдържа анализи на текущото състояние, прогнози и предвижданите мерки за намаляване и предотвратяване на шума в околната среда.

Основните мероприятия, които са залегнали в Плана за действие на община Пловдив, са свързани с подобряване организация на транспорта, пътната инфраструктура, начина на застрояване и организация на териториите, създаване и поддържане на „тихи зони“ и зони, подлежащи на усилена шумова защита, прилежащи към детските, здравните и учебните заведения, жилищата и местата за отдих.

Електронен вариант на План за действие може да разгледате тук.