Уязвими зони

Съгласно ПУРБ, на територията на Община Пловдив, в уязвима зона попадат подземни водни тела с код BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина и BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген – Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район. Със срок за постигане 2027 година е определена следната цел:

  • Намаляване и/или предотвратяване на по-нататъшното нитратно замърсяване от селскостопански източници съгласно Директива 91/676/ЕЕС