Стандарти за качество на подземните води

Показател Мерна единица Стандарт за качество
на подземните води
Забележки
І. Основни физико-химични показатели
1. Електро-проводимост ms cm-1 2000  
2. Обща твърдост Sqv/l 12  
3. Перманганатна окисляемост mg О2/l 5.0  
4. Активна реакция рH единици ³ 6,5 и £ 9,5  
5. Амониев йон mg/l 0.50  
6. Нитрати mg/l 50.0  
7. Нитрити mg/l 0.50  
8. Сулфати mg/l 250  
9. Хлориди mg/l 250  
10. Фосфати mg/l 0.50  
11. Флуориди mg/l 5.0  
ІІ. Метали и металоиди
11. Живак mg/l 1.0  
12. Кадмий mg/l 5.0  
13. Мед mg/l 2.0  
14. Никел mg/l 20  
15. Олово mg/l 10  
16. Селен mg/l 10  
17. Хром mg/l 10  
18. Алуминий mg/l 50  
19. Желязо mg/l 200  
20. Калций mg/l 150  
21. Магнезий mg/l 80  
22. Манган mg/l 50  
23. Цинк mg/l 5.0  
24. Естествен уран mg/l 0.06  
25. Натрий mg/l 200  
26. Бор mg/l 1.0  
27. Антимон mg/l 5.0  
28. Арсен mg/l 0.05  
ІІІ. Специфични органични замърсители
29. Бензен mg/l 1.0  
30. Бенз(а)пирен mg/l 0.01  
31. 1,2 Дихлоретан mg/l 3.0  
32. Полициклични ароматни въглеводороди mg/l 0.10 Забележка (4)
33.Тетрахлоретилен и трихлоретилен mg/l 10 Забележка (5)
34. Пестициди mg/l 0.10 Забележка (1) и (2)
35. Пестициди ( общо ) mg/l 0,50 Забележка (1) и (3)
36. Цианиди mg/l 0.01