Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела

Класифицирането на екологичното състояние на повърхностните води е нормативно уредено в Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.

Оценката на екологичното състояние се извършва по биологични, физико-химични и хидроморфологични елементи за качество, като водеща роля имат биологичните елементи за качество (БЕК).

Скалата за екологично състояние е разделена на 5 класа - от много добро до много лошо състояние. За всяка една от границите между класовете на екологично състояние се определя числена стойност, която се изразява с т.нар. коефициент за екологично качество (Ecological Quality Ratio). Той варира от 1 (High - високо качество) до 0 (Bad - много лошо качество). Числените стойности за границите между много добро/добро и добро/умерено състояние за еднаквите типове водни тела с други държави в съответните екорегиони се определят чрез процес на интеркалибрация с участието на страните от Европейския съюз по ред и начин, определени от Европейската комисия.

Класификационна система за оценка на биологични елементи за качество

В таблицата е представена класификационната система за оценка на БЕК Макрозообентос, БЕК Фитобентос и БЕК Макрофити и БЕК Риби за тип R12 Големи равнинни реки (р. Марица от гр.Пазарджик до граница с Турция). Посочените стойности са за индексите, използвани при оценката на състоянието за БЕК, както и за коефициента за екологично качество (EQR).

Класификационна система за оценка на физико-химични елементи за качество на тип R12 Големи равнинни реки.

Класификационна система за оценка на хидпроморфологични елементи за качество.