Данни по показатели в реално време

На територията на Община Пловдив, РИОСВ - Пловдив следи качеството на атмосферния въздух в два пункта, които са част от Националната система за мониторинг на околната среда.

Пунктове за мониторинг, разположени на територията на Община Пловдив
Пунктове за мониторинг, разположени на територията на Община Пловдив

Съгласно класификацията на пунктовете за мониторинг:

Пункт № 1.

АИС /Автоматична измервателна станция/ "Каменица" - автоматичен, градски фонов.
Пункт 115678419 - АИС "Евмолпия" е автоматична станция, отчитаща общ градски фон на замърсяване (ГФ). Разположен е в Централна Градска Част, обслужва се от "РЛ – Пловдив" на ИАОС.
Kонтролират се замърсителите: O3, NO, NO2, SO2, CO, PM10, PM2.5, C6H6.
 
Пункт № 2.

"ж.к. Тракия" е АИС за следене качеството на атмосферния въздух.
Разположена е в ж.к. Тракия и дава информация за замърсяването от автомобилния транспорт.
Kонтролират се замърсителите: NO, NO2, SO2, PM10, CO, C6H6.
Наблюдавани показатели:
Азотен диоксид Азотен оксид Азотни оксиди - общо Бензен Въглероден оксид Озон Серен диоксид Фини прахови частици < 10um Фини прахови частици < 2.5um Атмосферно налягане Относителна влажност Посока на вятъра Скорост на вятъра Скорост на вятъра - глобална Слънчева радиация Стайна температура Температура